X
تبلیغات
دینی وعربی راهنمایی-کنگاور

دینی وعربی راهنمایی-کنگاور

مسایل اموزشی

نمونه سوالات دروس دینی راهنمایی

نمونه سؤال ارزشيابي پاياني (8نمره)  نوبت اول پيام هاي آسمان اول راهنمايي

بارم

1

كدام نعمت موجب برتري انسان بر حيوانات است؟

چشم                   گوش                 عقل                   زبان

25/.

2

جاهاي خالي زيررابا كلملت مناسب پر كنيد:

1-      احترام به حقوق ديگران نشانه رشد ................ ماست.

2-      خواندن قنوت درركعت دوم نماز .................... است.

 

5/.

3

جمله ي هاي صحيح وغلط زيررابا(*) مشخص كنيد:

1-      علم ودانش بينش وشناخت مارادرزندگي زيادمي كند                     صحيح             غلط

2-      استفاده ي صحيح  ازنعمت ها بهترين راه تشكر ازخداوند است       صحيح             غلط

 

5/.

4

پاسخ هريك ازمفاهيم زيررا با نوشتن شماره ي آنهادرداخل مربع مشخص كنيد:

 1-      ازمراحل كسب علم ودانش ازديدگاه پيامبر(ص)                         مرگ

2-      مفهوم آيه ي شريفه ي ((هو معكم اين ما كنتم ))                       عمل كردن به آن

3-      براي انسان هاي مؤمن يك نعمت الهي است                             عزت نفس

4-      انجام كارهاي شخصي توسط خودتان                                     اوهمه جا باماست       

1

5

بااستفاده ازكلمات داده شده جاهاي خالي راتكميل كنيد(بهشت،جهنم،اعمال خود،شيطان)

1-      جهنم راخودجهنميان با........................ بوجود آورده اند.

2-      در................... ازبيماري،ترس واندوه  خبري نيست .

5/.

6

انواع شكررادرعبارت هاي زيرمشخص كنيد:

1-      ((الحمدلله رب العالمين))  (                              )

2-      دوري ازچيزهاي حرام     (                              )

5/.

7

به دوسؤال زيربا  بلي يا خير پاسخ دهيد:

1-      آياانسانها فقط درزمان خطر ومشكل به خداوند نياز دارند ؟

2-      آياپاداش كامل انسان هاي فداكار درجهان آخرت داده مي شود؟

5/.

8

جدول زيررا تكميل كنيد:

نعمت خدا

شكرنعمت

ناسپاسي نعمت

معلم

 

 

 

5/.

9

به سوالات زير پاسخ كوتاه دهيد:

1-      كسي كه براي شادابي به طورمنظم ورزش مي كند چه رشدي رادراوايجادميكند؟

2-      عيادت پيامبر(ص)ازمردي كه اورا بسياررنجانده بودنشانه ي كدام ويژگي اوست؟

 

5/.

10

دوعلت ازكارهاي  خودمردم باعث مي شود،به حوادث مختلف دچارشوندآنهارابا (*)مشخص كنيد:

 1-محافظت نكردن فرشتگان              2-ناداني وگناهان انسان ها        3-وسوسه هاي شيطان

4-بي دقتي وسهل انگاري مردم             5-توجه نكردن خداوند

5/.

11

ازاركان نماز سه موردراذكركنيد:

۷5/.

12

مفهوم آيه ي ((كل نفس ذائقة الموت )) رابنويسيد:

5/.

13

كساني مي توانند درپيمودن راه هاي سخت وطولاني راهنماي ديگران باشند كه خودشان :

1-       

2-       

 

1

14

نمونه سؤال ده نمره اي درس ششم پيام هاي آسمان اول راهنمايي

بارم

1

كدام جمله نادرست است باعلامت    مشخص كنيد

 الف)(   ) مرگ براي انسان هاي بدکاریک نعمت الهی است.                                                                    

  ب) (   ) دنيا ظرفيت مجازات افرادي مثل صدام راندارد 

    ج)(   )مرگ براي مومن مانند بويي خوش است كه دردهاراازبين مي برد                           

                                                                      

5/1

2

جاهاي خالي راباكلمات مناسب پركنيد:

 

الف امام حسين (ع) فرموده اند:.......... مانند پلي است كه مؤمنان راازسختي هاي اين جهان به نعمت هاي دائمي مي رساند.

 

   ب) مردن براي   ............. سخت است.

 

1

3

آيادراين دنيا مي توان پاداش كامل فداكاري امام حسين (ع)ويارانش راجبران كرد؟

 

5/.

4

مفهوم شعر (ازمكافات عمل غافل مشو      گندم ازگندم برويد جوزجو)دريك جمله بنويسيد.

 

5/.

5

دنيا مزرعه ي آخرت است يعني جه؟

 

 

1

6

به نظرشما مرگ صدام ورحلت امام خميني چه تفاوت هايي با هم دارند (دوجمله)

 

 

1

7

اگر جهان آْخرت نبود چه اشكالي پيش مي آمد( دريك جمله توضيح دهيد)

 

 

1

8

چه تفاوتي ميان مرگ نيكوكاران وبدكاران وجود دارد (فرمايش امام صادق(ع))

  

 

2

9

مفهوم آيه (كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه )را بنويسيد .

 

  

5/1

 

www.azardini.blogfa.com گروه ديني و قرآن استان

10

 

 

نمونه سؤالات تكويني ومستمراز درس 7

بارم

1

باتوجه به مفهوم ايه(( ما لهم مايشائون فيهاولدينا مزيد))جملات زيرراكامل كنيد:

دربهشت هرچه بخواهند ..... است والبته انچه نزد ماست ازخواسته ي آنها ....... است

5/.

2

عذاب های جهنم را چه کسی بوجود آورده است ؟

شیاطین             خداوند           انسان ها با اعمال بد خود         انسان ها با اعمال خوب و بد

5/.

3

. مصالح کار فرشتگان طبق حدیثی از پیامبر اکرم (ص) چیست؟

سبحان الله             الحمدلله                   لا اله الا الله و الله اکبر              هر سه مورد

5/.

4

جمله صحیح را با  ص و جمله ي  غلط را با  غ  مشخص کنید.

1-  در بهشت از بیماری ، ترس و خستگی خبری نیست

2- نعمت های بهشت به دست بهشتیان به بهشت فرستاده می شود .

3- جهنم را شیطان برای انسان بوجود می آورد.

4- در بهشت هرچه بخواهیم برای ما فراهم است

2

5

مفاهیم مربوط به همدیگر رابانوشتن شماره داخل مربع مشخص کنید .

1-نیکو کاران                    با پیامبران و امامان هم نشین میشوند.

2-شیطان می گوید :            سرنوشت کسانی است که روز قیامت را انکار می کردند .

3-عذاب های جهنم             خداوند به شما وعده داده راست داد ومن وعده های دروغ

4-جهنمیان                      با حسرت و پشیمانی می گویند ای کاش عمل صالح انجام می دادیم

2

6

نعمت های بهشتی نتیجه چه چیزهایی است ؟

 

2

7

آیا  نعمت ها و پاداشهای همه بهشتیان مانند یکدیگر است. چرا ؟

 

5/1

8

بهشت را از زبان قرآن توصیف کنید .(2 مورد)

1

 

گروه دینی وقران                                                            www.azardini.bgogfa.com

10

 

 

نمونه سؤالات تكويني ومستمراز درس 8

بارم

1

ويژگي هاي پيامبران باتوجه به ايه زير كدام يك از موارد زير است:

((اولئك الذين هدي الله  فبهداهم اقتده...))

الف)هدايت شده اند                     ب)معصوم اند                  ج)دلسوز ومهربانند

5/.

2

سفر به سوي .......... همان سفري است كه همه ي ما آرزوي آن را داريم.

بدون توجه به نعمت بزرگ ................ رسيدن به بهشت ممكن نيست.

1

3

وقتي مي خواهيم براي اولين بار به جايي سفر كنيم بايد .................                    (دو جمله)

1

4

جمله صحیح را با  ص و جمله ي  غلط را با  غ  مشخص کنید.

1 - اگركسي به راهنمايي فرستادگان الهي توجه نكند به بهشت نمي رود

2-عجول بودن درهركاري ازموانع رسيدن به بهشت است

1

5

مواردزير از مشكلات وموانع رسيدن به بهشت است آنها را به ترتيب اهميت بنويسيد:

بدون توشه سفركردن                                     1-                                                          

پيروي ازشيطان                                             2-

نداشتن راهنمادرزندگي                                3-

تنبلي وسستي كردن                                   4-

2

6

بااستفاده ازكلمات داده شده سخن پيامبر اكرم (ص)درمورد مسير درست وخطرات راه تكميل كنيد

( توشه، سبكباران،نزديك گردنه هاي خطرناك )

اي مسلمانان خودتان را براي سفري طولاني كه زمانش بسيار.......... است آماده كنيد براي سفر ........ برگيريد وبدانيد كه اين سفر ............ وجود دارد كه فقط........ مي توانند ازآن بگذرند

1

7

دومورد ازپيش بيني هاي خردمندانه درزندگي تان را ذكر كنيد:

1

 

چگونه مي توانيم ازخداوند بخاطرنعمت بزرگ پيامبران تشكر كنيم؟

5/1

8

 

چه كساني مي توانند در پيمودن راه هاي سخت وطولاني راهنماي ديگران باشند.چگونه؟

1

 

گروه ديني قران                                                           www.azardini.bgogfa.com

10

 

نمونه سوال 10نمره اي مستمر وتكويني  (درس 9) پيام هاي آسمان اول راهنمايي

 

1

صحيح وغلط بودن عبارت هاي زيررا باعلامت       مشخص كنيد

 الف)زندگي زيبا لازمه اش داشتن سرمشق زيباست                صحيح               غلط

ب)رسول خدادركارهاي منزل به خانواده اش كمك می              صحیح               غلط کرد                                                                                                                

 

1

2

مفاهيم زير مربوط به كدام يك ازعبارت هاي زير است شماره آن راداخل مربع بنويسيد:

عبارات

مفاهيم

1-داشتن الگوهاي مناسب درزندگي

          ياري مظلومان     

2-انجام كارهاي شخصي توسط خودتان

         بزرگواري ومحبت

3-اشتياق پيامبر (ص)به هدايت انسان ها

          عزت نفس

4-مبارزه حضرت موسي بافرعون وستمگران

          زيبايي وسعادت زندگي

2

3

باعث شد كه حضرت نوح (ع) بيش ازنهصدوپنجاه سال درميان مردم به هدايت بپردازد:

 


1-دلسوزي به مردم             2-خستگي ناپذيري             3-ياري مظلومان

 

5/.

4

خداوند ايشان راسرمشق تمام مردم تاروز قيامت قرارداده است؟

 

5/.

5

حدس يزنيد افراد صبوردرمواردزيرچگونه رفتارميكنند ؟وقتي......

 

-شيطان آنهارابراي گناهي وسوسه مي كند.............................

درماه مبارك رمضان بسيار خسته مي شوند...........................

 

1

6

پيامبراكرم (ص)فرموده است:از..............خداوند به دوراست كسي كه بارخودرابردوش

 ............بياندازد.

1

7

چه چيزي موجب شد كه حضرت موسي (ع)زندگي راحت قصررا رهاكرده وبه مبارزه با فرعون بپردازد؟

 

  

1

8

به نظرشماماچگونه مي توانيم ازويژگي هاي پيامبران خداسرمشق بگيريم (يك نمونه بيان كنيد)

 

  

1

9

اگريكي ازدوستان شمادركارهايش اشتباهي كندچه مي كنيد تاچه زماني حاضريد اورا راهنمايي كنيد ؟

 

  

1

10

رديف

نمونه سؤال ده نمره اي درس پنجم پيام هاي آسمان اول راهنمايي

بارم

1

كدام جمله نادرست است باعلامت    مشخص كنيد

 

الف) (      )    تمام كارهاي نمازرابايدبافاصله انجام دهيم    

                                                                       

  ب)  (       )  تمام كارهاي نمازرابايدبترتيب انجام دهيم 

    

  ج) (       )   خواندن قنوت درركعت دوم واجب نيست                           

                                                                      

5/.

2

اولين ركن نماز كدام است؟

 

الف) تشهد             ب) نيت              ج) سلام               د) قرائت

5/.

3

جاهاي خالي راباكلمات داده شده پركنيد:(توضيح المسائل – كتابخانه – اركان-غيراركان)

 

 الف ) ..........قسمت هايي ازنماز است كه اگرفرامش شود نمازش باطل مي شود

   ب) براي يادگرفتن احكام نماز مي توان به............. ........مراجعه كرد

 

1

4

مفاهيم زير مربوط به كدام يك ازعبارت هاي زير است شماره آن راداخل مربع بنويسيد:

مفاهيم

عبارات

1-نمازخواندن

(    )  كسي كه بي دليل نمازش رابه عقب اندازد

 

2-بيمار ياناتوان

(    )  زيباترين شتاب است

 

3-سبك شمردن نماز

(    )  مي تواند نمازرا شكسته بخواند

 

5/1

5

به نظر شما خواندن نماز اول وقت چه آثاري دارد(يك جمله بيان كنيد )

 

 

5/.

6

ازنماز ظهرروز عاشوراي امام حسين (ع)ويارانش چه مي آموزيم (سه مورد)

 

 

5/1

7

اركان نمازرا نام ببريد؟

 

5/2

8

امام باقر (ع)درمورداهميت نماز اول وقت چه مي فرمايند؟

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی 1389ساعت 19:56  توسط محمدی فر  | 

گوناکون

برخی ازسوالات متن درس پیام های آسمان پایه اول راهنمایی

بخش اول (درس های اول تا سوم)

 درس اول

1-پیامبربرای آ زادی اسیران جنگی چه دستوری داد؟ص(3)

2-این آیه (قل رب زدنی علما ) بگو پروردگارا ،دانش مرا بیفزا. چه پیامی برای ما دارد؟توجه به دانش اندوزی در اسلام.

3-در میان راهنما یی های دین اسلام کدام موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ دانش اندوزی

4-از جمله ارزشمند ترین عبادت ها در پیشگاه خداوند.............. است.(کسب دانش)

5-به فرموده پیامبر کسی که بدنبال فراگیری دانش باشد چه ثوابی می برد؟ص(4)

6-جمله های زیر را کامل کنید.

الف فراگیری دانش بر هر فردی ............ است.(واجب)

ب- دانش را فرا گیرید اگر چه نزد ...........باشد.(کافران)

ج- در برابر کسی که از او علم می آموزید.......... باشید. (فروتن)

د-آنان که اهل............. و............ هستند حتی پس از مرگشان هم زنده اند.( علم و دانش)

ه-............ گنجی  است پایان ناپذیر.(دانش)

7-با استفاده از کلمات داده حدیث  زیر را کامل کنید.

دانش ، مسلمانی ، بر ،هر، واجب است، فراگیری.

8-به فر موده امام صادق (ع) کسی که کارهایش را بدون دانش وبینش انجام می دهد مانند چه کسی است ؟ ص(5)

9-پیدا کردن راه درست زندگی و رسیدن به اهداف چگونه ممکن است؟ص(6)

10- از جمله شاگردان امام صادق (ع) معروف به پدر علم شیمی..... بود.ص(6)

درس دوم

1-انواع رشد را نام ببرید.ص(13و15)

2-رشد جسمی را با یک مثال توضیح دهید.ص(13)

3- رشد عقلی را همراه یک مثال توضیح دهید.ص(14)

4-کدام نعمت الهی است که موجب برتری انسان بر سایرموجودات است؟ (14)

5- این آیه بیانگر کدام یک از انواع رشد است؟

الله اخرجکم من بطون........ ص(14)

6- رشد اخلاقی را همراه یک مثال توضیح دهید؟ص(15)

 درس سوم

1-این آیه چه پیامی دارد؟ «هو معکم اینما کنتم.»پاسخ: خداوند در هر حال با ماست.

2-آیه «وسع کرسیه السماوات و الارض ....... » بیانگر کدام پیام است؟ص( 24)


برخی از سوالات متن درس پیام های آسمانی

بخش دوم (درسهای چهارم تا نهم)

درس چهارم

1-این شعر با مفهوم کدامیک از آیات زیر هماهنگی دارد؟ص(28)

شکر نعمت نعمتت افزون کند               کفر نعمت ،نعمت از کفت بیرون کند

الف- لئن شکرتم لازیدنکم  ب-هو معکم این ما کنتم ج-لهم ما یشائون فیهاولدینا مزید  

2-انواع شکر را نام ببرید. ص(29)

3-شکر زبانی را تعریف کنید.ص(29)

4-کدامیک موارد زیر جزء شکر عملی است؟

الف- وقتی از چشم ها برای مطالعه کتاب های مفید استفاده می کنیم.

ب- احترام به پدر و مادر و معلم.

ج-کمک به افراد سالخورده و نا توان

د-.............

5- امام صادق (ع) درباره مفهوم شکر نعمت چه می فرماید؟ص(29)

6- پیامبر درباره کسی که به نماز می ایستد چه می فرماید؟ص(31)

7-بهترین راه تشکر از خداوند چیست؟ ص(30)

8- اگر می خواهیم با خداوند سخن بگوییم بهتر است............  .ص(31)

درس پنجم

1-امام حسین (ع) در روز عاشورا به یکی از یارانش که وقت نماز را یاد آوری کرد چه فرمود؟ص(35)

2-به فرموده پیامبر چه موقع شیطان از مومن گریزان است ودر چه زمانی جرات می یابد؟ص(36)

3-در هنگام نماز فرشتگان به انسان چه می گویند؟ص(37)

4- امام باقر (ع) درباره نماز اول وقت چه می فرماید؟ ص(37)

5-چه کسانی می توانند نماز را نشسته بخوانند؟ص(38)

6-ایستادن یکی از ...............نماز است.ص(38)

7-آیا نخواندن قنوت نماز را باطل می کند؟ چرا؟ص(39)

درس ششم

1-چرا بعضی از انسانها از مرگ می ترسند؟ص(44)

2-چرا رفتن از این دنیا برای انسان های مومن شیرین و دلپذیر است؟ص(44)

3-امام حسین (ع)مرگ مومنان را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ص(44)

4-چرا مرگ برای انسان مومن نعمت الهی است؟ص(44)

5-دلیل اینکه کافران و نا سپاسان از مردن وحشت بیشتری دارند چیست؟ص(44)

6- آسایش و راحتی در زندگی با چه چیزی بدست می آید؟ص(45)

7-کسی که می داند بعد از مرگ زندگی جاودان در پیش دارد برای آسایش در این زندگی چه کارهایی انجام می دهد؟ص(45)

 8-چرا خداوند در این دنیا مردم را به پاداش و مجازات کارهایشان نمی رساند؟ص(46)

درس هفتم

1-خداوند در آیه « لهم ما یشائون فیها و لدینا مزید» درباره وسعت نعمت های بهشتی چه می فرماید؟ص(52) یا پیام این آیه چیست؟

2- نیکوکاران در بهشت با چه کسانی همنشین می شوند؟ص(52)

3-فرشتگان مصالح کار خود برای ساختن قصرهای بهشتی را چه چیزی معرفی کرده اند ؟ با توجه به فرمایش پیامبر(ص).ص(53)

4-نعمت های بهشتی نتیجه چه چیزی است؟ص(54)

5- عذاب های جهنم نتیجه چه چیزی است؟ ص(54)

6-شیطان در پاسخ به جهنمیان که او را مقصر می دانند چه می گوید؟ص(55)

7-جهنمیان وقتی به فرصت های از دست رفته فکر می کنند با پشیمانی چه می گویند؟ص(55)

 درس هشتم

1-دو نمونه از پیش بینی های عاقلانه انسان را نام ببرید.ص(59)

2-وقتی می خواهیم برای اولین بار به جایی سفر کنیم باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟ص(60)

3-سفری که همه انسان ها آرزوی آن را دارند سفر............ است.ص(62)

4- پیامبر درباره آمادگی برای سفر به بهشت چه می فرماید؟ص(63)

5-راهنمایان سفر به بهشت چه کسانی هستند؟ص(64)

6- خداوند در آیه «اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده» درباره پیامبران چه می فرماید؟ص(64)

7-با توجه به این آیه « اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده»( آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است . پس تو نیز از هدایت آنان پیروی کن.) منظور از آنان چه کسانی هستند؟ص(64)

 درس نهم

Oval: درس نهم1- ویژگی های بهترین سرمشق های الهی (سه نفر از پیامبران) را نام ببرید.ص(68 -71)

2-حضرت نوح چند سال در میان مردم زندگی کرد؟ص(68)

3-قوم حضرت نوح چه رفتاری با آن حضرت داشتند؟ص(68)

4- متن های داده شده را بخوانید و بنویسید هر کدام درباره کدام یک از پیامبران الهی است ؟ص(68-71)

الف- بیش از 950 سال در میان مردم زندگی کرد ولی قومش........... .(نوح)

ب-در کودکی در کاخ فرعون زندگی می کرد اما وقتی دید............  (موسی)

5-هر کدام از ویژگی های زیر در مورد کدام یک از پیامبران الهی است؟

الف-خستگی نا پذیری و صبر

 ب- یاری مظلومان

ج- بزگواری و محبت

 د- عزت نفس

6 -با توجه به آیه «لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز....) خداوند درباره اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر چه می فرماید؟ یا این آیه چه پیامی دارد؟ص(70)

7- امام صادق (ع) درباره زندگی پیامبر چه می فرماید؟ص(71)

8-پیامبر درباره انجام کارهای شخصی چه می فرماید؟ص(71)

یکی دیگر از بیماریهای اخلاقی که خیلی ها را گرفتار کرده (غیبت )است در این پست مطالبی راکه برگرفته از تفسیر سوره حجرات است را برای علاقمندان قرار دادیم.

( يا ايها الذينء امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا  فكر هتموه و اتقوا الله ان الله تواب رحيم.) « اي كساني كه ايمان آورده ايد ! از بسياري از گمان ها دوري كنيد ، زيرا بعضي گمان ها گناه است.ودر كار ديگران تجسس نكنيد و بعضي از شما ديگري را غيبت نكند ، آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد ! پس آن را نا پسند مي دانيد و از خداوند پروا كنيد ، همانا خداوند توبه پذير مهربان است.»

سوال : چرا به خاطر يك لحظه غيبت كردن ، عبادت چند ساله انسان محو مي شود؟آيا اين نوع كيفر عادلانه است؟

پاسخ: همان گونه كه غيبت كننده در يك لحظه باغيبت آبروي كه سالها بدست آمده را مي ريزد ، خداوند هم عباداتي كه سالها بدست آورده را از بين مي برد.

بنابرين محو عبادات چند ساله ، يك كيفر عادلانه و به اصطلاح مقابله به مثل است.

ايمان همراه با تعهد است و هر كس ايمان دارد بايد از يك سري اعمال دوري نمايد .( ايمان با سوءظن ، تجسس از كارمردم و غيبت از آنان سازگار نيست.)

براي نهي ازغيبت بايد زمينه هاي غيبت را مسدود كرد.( راه ورود به غيبت اول سو ظن بعد تجسس و پس از كشف عيب ، غيبت شروع مي شود ،لذا قرآن به همان تربيت نهي كرده استاجتنبوا كثيرا من الظن .... لا تجسسوا و لا يغتب »

گناه گر چه در ظاهر شيرين است ولي در ديد باطني و ملكوتي تنفر آور است. زيرا باطن غيبت از نظر قرآن خوردن گوشت مرده است و در باره هيچ گناهي اين نوع تعبير بكار نرفته است.

غيبت چيست؟

غيبت آن است كه در غياب شخصي چيزي بگويد كه مردم از او خبر نداشته باشند ، چنانكه اگر آن شخص بشنودناراحت شود. بنابرين انتقاد روبرو يا عيبي كه مردم مي دانند و يا اگر غيبت شونده ناراحت نشود غيبت نيست.د حرام بودن غيبت فرقي ميان زن و مرد ،كوچك و بزرگ ، معلم و شاگرد پدر و فرزند، مرده و زنده نيست.

  رسول خدا «ص» فرمود: دست از سر مرده ها برداريد ، كسي كه مرد ،درباره اش خوب بگوييد.

جبران غيبت!

براي جبران غيبت هايي كه در گذشته مرتكب آن شده ايم اگر غيبت شونده از دنيا رفته است ، بايد توبه كرده واز درگاه خداوند عذر خواهي كنيم كه البته خداوند توبه پذير است. اما در صورتي كه او زنده و در قيد حيات باشد ، اگر به او بگوييم كه ما غيبت تو را كرده ايم ناراحت مي شود ، نبايد به او گفت بلكه بايد بين خود و خدا توبه كنيم و اگر امكان دسترسي به شنوندگان است به نحوي با ذكر خير و تكريم از آنها تحقير گذشته را جبران كنيم و اگر ناراحت نمي شود از خود او حلاليت بخواهيم.

در چه مواردي غيبت جايز است؟

1- در مقام مشورت : يعني اگر شخصي درباره ديگري مشورت خواست ، ما ميتوانيم عيب هاي كسي كه مورد مشورت است را به مشورت كننده

2- براي رد حرف ، عقيده باطل و اشخاصي كه داراي چنين اعتقادي هستند ، تا مبادا مردم دنباله رو آنها شوند.

3- براي گواهي دادن بر ضد خلافكار نزد قاضي .

 4- براي رد گواهي شاهدي كه مورد اطمينان نيست.

5-براي اظهار مظلوميت بيان كردن ظلم ظالم مانعي ندارد.

6- كسي كه بدون حيا و آشكارا گناه مي كند غيبت ندارد.

7-براي رد ادعا هاي پوچ ، غيبت مانعي ندارد.مثلا مي گويد : من دكترم و... ولي اهل اين صفات نيست.

انواع غيبت

غيبت گاهي با زبان ،گاهي با اشاره ،گاهي با نوشتن ،گاهي با عكس ، شكل و مجسمه ، گاهي با تقليد كردن از او و گاهي با سكوت كردن است.

مثلا مي گويد : حيف كه دين جلو زبانم را گرفته است وبا اين كلمه به همه مي فهماند كه فلاني عيب هاي زيادي دارد. ويا با گفتن الحمدلله كه ما گرفتار نشديم .

گاهي با عيب گرفتن از خود مي فهماند كه ديگري عيب دارد  مثلا مي گويد : انسان ضعيف است ! ما همه كم صبريم ! يعني او ضعيف و كم صبر است.

گاهي بعد از شنيدن غيبت مي گويد : سبحان الله ، الله اكبر و با اين ذكر گوينده را براي ادامه غيبت تشويق مي كند و گاهي با زبان مي گويد : غيبت نكنيد ، ولي قلبا دوست دارد بشنود ،كه اين نفاق است.

 شنيدن غيبت

وظيفه شنونده ، گوش ندادن به غيبت و دفاع از مومن مي باشد.«الساكت شريك القائل» كسي كه غيبت را بشنود و سكوت كند شريك جرم گوينده است.

پيامبر «ص» مي فرمايد: هر كس غيبتي را شنيد و آن را رد كرد خداوند هزار درب شر را در دنيا و آخرت بر روي او مي بندد. ولي اگر ساكت بود و گوش كرد گناه گوينده براي او نيز ثبت مي شود .

آثار اخلاقي و اجتماعي غيبت

1- پيدا شدن كينه و از بين رفتن اعتماد و ايجاد اختلاف و فتنه در ميان مردم .

2-جرات بيشتر برگناه.

3-نشر عيب مردم ،محيط و جامعه را آلوده و جرات ديگران را بر گناه نيز اضافه مي كند .

4-حس انتقام را تحريك مي كند.

 آثار اخروي غيبت

1-غيبت كردن ،سبب از بين رفتن حسنات و خوبي هاست.

2-غيبت مانع قبول شدن طاعات الهي است.

3-غيبت كردن انسان را از مدار ولايت الهي خارج ودر مدار ديگران قرار مي دهد.

انگيزه و ريشه غيبت

1- گاهي ريشه غيبت ،عصبانيت و غضب است.

2- گاهي همسو شدن با ديگران عامل غيبت است.

3-گاهي انگيزه غيبت ، بزرگ نشان دادن خود است.

4- گاهي انگيزه غيبت ،مسخره كردن است.

5-گاهي با اظهار تعجب غيبت مي كند.مثلا مي گويد: من تعجب مي كنم كه فلاني با آن همه علم و اطلاعات چرا اين گونه شد!

6- گاهي ريشه غيبت حسادت است.

7-گاهي براي سرگرمي از ديگران غيبت مي كند.

8-گاهي براي تبرئه خود از عيبي عيب را به گردن ديگران مي اندازد و غيبت مي كند.

9-گاهي از روي دلسوزي غيبت مي كند.

البته عوامل ديگري نيز سبب غيبت مي شود.

شيوه هاي ترك غيبت

1- توجه به خطرات غيبت و آثار منفي آن.

2- ياد عيب هاي خود.

خوشا به حال كسي كه عيب خودش او را مشغول كند و كاري به عيب مردم نداشته باشد.

در غيبت بايد انگيزه عيب جويي باشد ، ولي اگر عيب مردم را براي اصلاح ديگران گفتيم مانعي نداردهر چند شخص راضي نباشد. مثلا اكر خصوصيات بيمار را به پزشك بگوييم گرچه بيمار راضي نباشد اشكالي ندارد.

در غيبت بايد شخص معين باشد اگر گفتيم : بعضي چنين و چنانند و مردم مصداق آن بعض را ندانند مانعي ندارد.گاهي عنوان غيبت در كار نيست ولي گفته ها به عنوان توهين تحقير اشاعه فحشا مي باشد كه حرام است.

 در درس قرآن بخش ترحمه ها از جمله مطالبی که دانش آموزان درباره آن بسیار سوال می کنند اینست که چرا در ترجمه الله باید همان الله را بکار برد در اینجا برخی مطالب را که دیدم مفید است برای علاقمندان قرار دادم.

معناى ا للّه
اللّه اسم است براى ذات واجب الوجود كه مستجمع جميع صفات كمال است . اين نام بزرگ خداوند كه اختصاص به ذات خود او دارد، در سراسر قرآن كريم دو هزار و هشتصد و دوازده بار ذكر شده است .
بعضى معتقدند كه كلمه ى
((اللّه )) اسم وضع شده اى است و مشتق نيست ،  و برخى ديگر گويند كه مشتق است و در اشتقاق آن اختلاف كرده اند، بعضى آن را مشتق از ((اله ، ياءله )) مى دانند كه مصدر به معناى اسم مفعول است . ((اله )) يعنى ((معبود)) و برخى آن را مشتق از وله به معناى تحير و سرگردانى دانسته اند؛ يعنى عقول و انديشه هاى انسان ها در باره ى او متحير و سرگردان است .

  ويژگى نام مقدّس ا للّه

هر اسمى ، جز كلمه ى اللّه هرگاه حرفى از آن كم شود، معنايش به هم مى خورد. زيرا اگر ((الف )) حذف گردد، للّه مى شود. قرآن مى فرمايد: للّه ملك السّموات و الا رض و اگر ((لام )) اول حذف گردد، له مى شود. قرآن مى فرمايد: له ما فى السّموات و الا رض اگر ((لام )) دوم حذف گردد، هو مى شود. قرآن مى فرمايد: و هو اللّه لا اله الاّ هو

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم دی 1389ساعت 19:22  توسط محمدی فر  | 

نماز

نماز

چرا عربی ؟
علتهای خیلی زیادی دارد که مهمترین آنها از این قرار است:1- ایجاد یک زبان بین المللی.2- ایجاد وحدت(شما تصور کنید اگر قرار بود هرکس به زبان خودش نماز بخواند،آیا ممکن بود در مراسم حج،در خانه خدا، مسلمانان نماز جماعت بخوانند؟).3- اگر قرار بود هرکس به زبان و لهجه خودش نماز بخواند هزاران نوع نماز ایجاد می شد.4- وقتی اثر نفیسی به زبان دیگری ترجمه می شود لطایف ونکات ادبی آن از بین می رود.
 5- هیچ کلامی نمی تواند جایگزین کلام خدا گردد چون در عین قصار و کوتاهی ، معانی وسیع وعمیقی دارد

چرا اینقدر تکراری ؟

اولاً نماز تکرار نیست بلکه شاید در ظاهر تکرار باشد؛ ولی در باطن هر نمازی مانند یک پله از نردبان است که باهر وعده، پله ای به خدا نزدیک تر می شویم پس پله اول وآخر نردبان خیلی با هم متفاوتند؛ ثانیاً هر تکراری بیهوده نیست، تکراری ترین عمل آدمی در طول حیات خوردن و آشامیدن است که هیچ انسان عاقلی آن را زائد نمی داند بلکه آن را برای حفظ سلامت وتندرستی لازم و واجب می داند؛ و نماز ورزش و تغذیه ی روح می باشد که برای پرورش روح و سوخت وساز مواد زائد و رذائل اخلاقی لازم و واجب است.

...ادامه


چرا عربی ؟

چرا 17 رکعت ؟

اول خدا در شب معراج 50 نماز 2 رکعتی بر امت پیامبر واجب کرد که پیامبر پس از ملاقات با حضرت موسی از خدا تخفیف گرفتند تا به 10  رکعت رسید 5 تا 2 رکعتی. همه ی مسلمانان در ابتدا 10 رکعت نماز می خواندند؛ بعد از اینکه پیامبر به مدینه رفتند پیامبر 7 رکعت دیگر به 10 رکعت اضافه کردند که معروف به فرض النبی هستند. امام رضا (ع) علت این کار پیامبر را، جبران نقص و کمبودهایی در اصل نماز بیان کردند.

چرا اول وقت ؟

 پیامبر سه چیز را در مورد کسی که نماز را اول وقت می خواند تضمین کردند:1- جدایی او از غم واندوه.2- راحت بودن او به هنگام مرگ.

3- رهایی از آتش جهنم. بعلاوه وقت شناسی مهمترین عامل پیشرفت بوده و علاوه بر فواید معنوی باعث انضباط های جسمی وروحی می شود و به ما می آموزد هر کاری هر چند دارای وقت زیادی است ولی بهتر است در اولین فرصت انجام شود.

  منبع:سایت تبیان

 

علتهای خیلی زیادی دارد که مهمترین آنها از این قرار است:1- ایجاد یک زبان بین المللی.2- ایجاد وحدت(شما تصور کنید اگر قرار بود هرکس به زبان خودش نماز بخواند،آیا ممکن بود در مراسم حج،در خانه خدا، مسلمانان نماز جماعت بخوانند؟).3- اگر قرار بود هرکس به زبان و لهجه خودش نماز بخواند هزاران نوع نماز ایجاد می شد.4- وقتی اثر نفیسی به زبان دیگری ترجمه می شود لطایف ونکات ادبی آن از بین می رود.
 5- هیچ کلامی نمی تواند جایگزین کلام خدا گردد چون در عین قصار و کوتاهی ، معانی وسیع وعمیقی دارد

چرا اینقدر تکراری ؟

اولاً نماز تکرار نیست بلکه شاید در ظاهر تکرار باشد؛ ولی در باطن هر نمازی مانند یک پله از نردبان است که باهر وعده، پله ای به خدا نزدیک تر می شویم پس پله اول وآخر نردبان خیلی با هم متفاوتند؛ ثانیاً هر تکراری بیهوده نیست، تکراری ترین عمل آدمی در طول حیات خوردن و آشامیدن است که هیچ انسان عاقلی آن را زائد نمی داند بلکه آن را برای حفظ سلامت وتندرستی لازم و واجب می داند؛ و نماز ورزش و تغذیه ی روح می باشد که برای پرورش روح و سوخت وساز مواد زائد و رذائل اخلاقی لازم و واجب است.

نماز

چرا عربی ؟
علتهای خیلی زیادی دارد که مهمترین آنها از این قرار است:1- ایجاد یک زبان بین المللی.2- ایجاد وحدت(شما تصور کنید اگر قرار بود هرکس به زبان خودش نماز بخواند،آیا ممکن بود در مراسم حج،در خانه خدا، مسلمانان نماز جماعت بخوانند؟).3- اگر قرار بود هرکس به زبان و لهجه خودش نماز بخواند هزاران نوع نماز ایجاد می شد.4- وقتی اثر نفیسی به زبان دیگری ترجمه می شود لطایف ونکات ادبی آن از بین می رود.
 5- هیچ کلامی نمی تواند جایگزین کلام خدا گردد چون در عین قصار و کوتاهی ، معانی وسیع وعمیقی دارد

چرا اینقدر تکراری ؟

اولاً نماز تکرار نیست بلکه شاید در ظاهر تکرار باشد؛ ولی در باطن هر نمازی مانند یک پله از نردبان است که باهر وعده، پله ای به خدا نزدیک تر می شویم پس پله اول وآخر نردبان خیلی با هم متفاوتند؛ ثانیاً هر تکراری بیهوده نیست، تکراری ترین عمل آدمی در طول حیات خوردن و آشامیدن است که هیچ انسان عاقلی آن را زائد نمی داند بلکه آن را برای حفظ سلامت وتندرستی لازم و واجب می داند؛ و نماز ورزش و تغذیه ی روح می باشد که برای پرورش روح و سوخت وساز مواد زائد و رذائل اخلاقی لازم و واجب است.

...ادامه


چرا عربی ؟

چرا 17 رکعت ؟

اول خدا در شب معراج 50 نماز 2 رکعتی بر امت پیامبر واجب کرد که پیامبر پس از ملاقات با حضرت موسی از خدا تخفیف گرفتند تا به 10  رکعت رسید 5 تا 2 رکعتی. همه ی مسلمانان در ابتدا 10 رکعت نماز می خواندند؛ بعد از اینکه پیامبر به مدینه رفتند پیامبر 7 رکعت دیگر به 10 رکعت اضافه کردند که معروف به فرض النبی هستند. امام رضا (ع) علت این کار پیامبر را، جبران نقص و کمبودهایی در اصل نماز بیان کردند.

چرا اول وقت ؟

 پیامبر سه چیز را در مورد کسی که نماز را اول وقت می خواند تضمین کردند:1- جدایی او از غم واندوه.2- راحت بودن او به هنگام مرگ.

3- رهایی از آتش جهنم. بعلاوه وقت شناسی مهمترین عامل پیشرفت بوده و علاوه بر فواید معنوی باعث انضباط های جسمی وروحی می شود و به ما می آموزد هر کاری هر چند دارای وقت زیادی است ولی بهتر است در اولین فرصت انجام شود.

  منبع:سایت تبیان

 

علتهای خیلی زیادی دارد که مهمترین آنها از این قرار است:1- ایجاد یک زبان بین المللی.2- ایجاد وحدت(شما تصور کنید اگر قرار بود هرکس به زبان خودش نماز بخواند،آیا ممکن بود در مراسم حج،در خانه خدا، مسلمانان نماز جماعت بخوانند؟).3- اگر قرار بود هرکس به زبان و لهجه خودش نماز بخواند هزاران نوع نماز ایجاد می شد.4- وقتی اثر نفیسی به زبان دیگری ترجمه می شود لطایف ونکات ادبی آن از بین می رود.
 5- هیچ کلامی نمی تواند جایگزین کلام خدا گردد چون در عین قصار و کوتاهی ، معانی وسیع وعمیقی دارد

چرا اینقدر تکراری ؟

اولاً نماز تکرار نیست بلکه شاید در ظاهر تکرار باشد؛ ولی در باطن هر نمازی مانند یک پله از نردبان است که باهر وعده، پله ای به خدا نزدیک تر می شویم پس پله اول وآخر نردبان خیلی با هم متفاوتند؛ ثانیاً هر تکراری بیهوده نیست، تکراری ترین عمل آدمی در طول حیات خوردن و آشامیدن است که هیچ انسان عاقلی آن را زائد نمی داند بلکه آن را برای حفظ سلامت وتندرستی لازم و واجب می داند؛ و نماز ورزش و تغذیه ی روح می باشد که برای پرورش روح و سوخت وساز مواد زائد و رذائل اخلاقی لازم و واجب است.سندی بر لزوم خواندن نماز به زبان عربی

سایت شبهه:يك آيه يا يك روايت يا يك حديث از پيامبر و يا امامان مبني بر لزوم خواندن نماز به زبان عربي بیاورید. (من سخنان شما را قبول دارم اما كسي كه حرفي می‌زند بايد دليل يا مدرك داشته باشد). اگر خداوند فرموده كه نماز حتما! بايد با اين چارچوب خوانده شود و یا با اين زبان در كجا آمده است؟ كدام كتاب؟ ذكر دقيق كلام پروردگار، يا حتي اگر پيامبر فرموده يا حديثي يا روايتي در اين زمينه در اختيار شماست ممنون مي‌شوم اعلام كنيد. خيلي وقت است كه در سايت‌ها و خيلي جاها به دنبال يك آيه يا روايت يا حديث مبني بر لزوم خواندن نماز به عربي هستم.

پاسخ: اگر چه می‌توان با ذکر یک یا دو حدیث (چنان چه خواسته شده) پاسخ را ایفاد نمود، اما نظر به اهمیت موضوع و نیز ضرورت اطلاع از مبانی دیگر جهت شناخت بیشتر، خوب است قبل از ذکر روایات به چند نکته‌ی بسیار مهم توجه شود:
الف ـ به هیچ وجه به دنبال آن نباشیم که همه چیز و آن طور که ما می‌خواهیم در قرآن کریم قید شده باشد. چرا که اولاً وحی کلام خداوند است و نه کلام ما، و ما نمی‌توانیم به خداوند دیکته کنیم که چه بگوید و چگونه بگوید! بلکه آن خالق حکیم که هادی مخلوقات است، خود احسن الکلام را برای هدایت به کار می‌برد و به همین دلیل قرآن کریم را به عربی فصیح نازل نمود و فرمود:
وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا واقٍ. (الرعد – 37)
و این چنين حکم (قرآن) را به زبان عربى نازل كرديم و اگر پس از دانشى كه به تو رسيده است، از پى خواسته‌هاى (نفسانی) آنان بروى، در برابر خدا كارساز و نگهدارنده‏اى نخواهى داشت.
و در مورد چگونگی تلاوت قرآن کریم – که در نماز نیز تلاوت می‌شود – می‌فرماید: ما برای تو می‌خوانیم و تو همان خواندن را پیروی کن.
(القیامه): لَا تحَُرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْءَانَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ (18)
به تعجيل زبان به خواندن قرآن مجنبان - كه گردآوردن و خواندنش بر عهده ماست – پس چون قرائتش نمودیم، تو آن قرائت را پيروى كن.‏
پس، اگر بسیاری از احکام با ذکر جزئیات در قرآن کریم ذکر نشده است، دلایل و حکمت‌های خود را دارد و خود دلیل محکمی برای لزوم پیروی و اطاعت از رسول (ص) است که خداوند اطاعت او و هم چنین «اولی الامر» را در ردیف اطاعت خود قرار داده است. لذا آنان که حکم به کفایت کتاب نموده‌اند و می‌گویند: کتاب خدا برای ما کافیست. هر چه خودمان از کتاب فهمیدیم عمل می‌کنیم و هر چه نفهمیدیم را رها می‌کنیم(؟!) هدفی جز قطع ارتباط خلق با رسول اکرم (ص) و اهل بیت (ع) که «راسخون فی‌العلم» هستند و دور کردن آنان از مسیر هدایت و صراط مستقیم ندارند.
ما از این عده سؤال می‌کنیم که در کجای قرآن کریم قید شده که نماز صبح دو رکعت و نماز ظهر و عصر چهار رکعت است؟ یا در کجای قرآن کریم قید شده که طواف هفت دور است و یا در انجام مناسک حج، ترتیب طواف، نماز طواف، سعی، منی، عرفات، رمی جمرات، قربانی چگونه است و ...؟!
در پاسخ تشیع و تسنن به درستی اذعان می‌کنند که مجبور به اطاعت از «سنت الرسول» هستیم و همه‌ی این احکام الهی را بر اساس «سنت الرسول» انجام می‌دهیم. لذا جزئیات و چگونگی اجرای اغلب قریب به اتفاق احکام در سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل‌ بیت عصمت (ع) بیان شده است و البته لازم به ذکر است که «بیان» نیز لازم نیست حتماً به زبان یا کتابت باشد، بلکه عمل آنان نیز بیان (تبیین) و حجت است.
ب – از آنان که با استناد به عدم تصریح و دستور مستقیم قرآن به اقامه نماز با زبان عربی، معتقدند می‌توان نماز را به زبان‌های دیگر نیز اقامه نمود، سؤال می‌کنیم که در کجای قرآن کریم آمده است که می‌توانید نماز را به هر زبانی بخوانید؟ یا کدام حدیث و روایت از اهل عصمت (ع) وجود دارد که دال بر چنین مجوزی باشد؟ یا در کدام منبع تاریخی ذکر شده است که آنان چنین نماز خوانده‌اند و یا نزدشان چنین نماز خوانده شده و آنان صحه گذاشته‌اند؟! آیا برای این بدعت جوازی لازم نیست؟! چه گونه است که برای وجوب اقامه‌ی نماز به زبان عربی سند می‌خواهند، ولی برای جواز فارسی یا ... خواندن نماز، هیچ سندی لازم نیست؟! و حال آن که قرآن مکرر تصریح نموده است که قرآن را همان گونه که نازل شده تلاوت کنید و در فهم و اجرای اوامر الهی، از سنت رسول پیروی کنید و از خود بدعت نگذارید که اعمالتان باطل می‌شود.
(محمدص): يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ لَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكمُ (33)
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت كنيد و اعمال خويش را باطل مسازيد.
(النور): وَ أَقيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون‏ (56)
و نماز بگزاريد و زكات بدهيد و از پيامبر اطاعت كنيد، باشد كه مشمول رحمت شوید.
ج – نکته‌ی قابل توجه دیگر، تفاوت «تعقل و لجاج» در طرح این گونه شبهات است. چرا که برای انجام ندادن کار غیر ممکن، به دنبال دستور می‌گردند و اگر دستوری نیافتند، انجام آن را مجاز قلمداد می‌کنند. هر چند که اگر مجاز هم باشند، نمی‌توانند آن را انجام دهند!
در پاسخ قبلی مفصل بیان شد که نماز، قرائت قرآن کریم و کلام وحی است و کلام وحی قابل ترجمه‌ی دقیق یا حتی نزدیک به دقیق به هیچ زبانی نمی‌باشد. حال از یک سو تصریح می‌شود که این عمل ممکن نیست، از سوی دیگر می‌پرسند: چه سندی دال بر انجام ندادن وجود دارد؟! مثل این است که کسی بگوید: انسان قادر نیست ملائک را به قتل برساند. بعد دیگری بپرسد: چه آیه یا حدیثی دال ممنوعیت این قتل وجود دارد؟!
آیا بهتر نیست که این مدعیان ابتدا سوره‌ی حمد و یا دیگر اذکار نماز را ترجمه‌ی صحیح کنند که معلوم شود می‌توان این کار را انجام داد و نماز را به فارسی هم خواند و بعد سؤال کنند که ما می‌خواهیم بر اساس این ترجمه نماز بخوانیم، آیا اشکالی دارد یا ندارد و اگر اشکال دارد، سند آن کجاست؟!
د – سخن از اقامه‌ی نماز است. آن کس که نماز را به ما امر فرمود، خداوند متعال است و آن کس که این امر را به ما ابلاغ نمود حضرت رسول اکرم‌‌ ‌(ص) است. اگر نماز چارچوبی نداشت، پیامبر (ص) در این امر مردم را ملزم به رعایت چارچوب‌ها با تأسی به سنّت خود نمی‌نمود و می‌فرمود: مردم هر وقت که حوصله کردید و به هر شکلی که دوست دارید و به هر زبانی که دلتان می‌خواهد، با پروردگار خود راز و نیاز کنید.
احکام وضو و ارکان، ترتیب و اذکار نماز، اوامر حق تعالی به پیامبر (ص) در معراج است (اصول کافی [عربی] جلد 3، ص 485). و به همین دلیل فرموده‌اند: «الصلاه المعراج المؤمن – نماز معراج مؤمن است».
یعنی آن راهی که رسول‌اکرم (ص) در معراج طی نمود و آسمان‌های هفت گانه را زیر پا گذاشت و به مقام اوجی رسید که هیچ ملکی را یارای همراهی او نبود، مؤمن باید با نماز خود طی می‌کند. لذا همان رفتارها و گفتارهای رسول اکرم (ص) را باید در این معراج انجام دهد و بگوید.
ﻫ - چند روایت دیگر:
تلاوت سوره‌ی حمد (که همان تلاوت قرآن در نماز است) در نماز واجب است. چنان چه فرمود:
«لاٰ صلاٰه الاّ بفاتحه الکتاب» – نماز جز به فاتحه الکتاب (سوره حمد) صحیح نیست. (عوالی اللئالی، ج1، ص 196)
دقت شود که منظور از قرائت سوره‌ی حمد، قرائت خود سوره است و نه ترجمه یا تفسیر آن. لذا اگر کسی سوره‌ی حمد را آن چنان که نازل شده در نماز نخواند، اصلاً نماز نخوانده است.
در روایت دیگر به نقل از شیع و سنی آمده است:
لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب – کسی که سوره‌ی حمد را (نه ترجمه‌ی آن را) در نماز قرائت نکند، نماز نخوانده است.
وسائل الشيعه، ج6، ص37؛ صحيح بخاري، ج1، ص192.
در حدیث معراج آمده است که چون پیامبر اکرم (ص) از تکبیر فارغ شد، خداوند متعال به او فرمود که سوره‌ی حمد را قرائت نماید [و نفرمود به هر زبان یا لهجه‌ای که می‌خواهد، خداوند را تمحید کند] و چون از آن فارغ شد، فرمود:
«إقرء یا محمد نسبه ربک قل هو الله احد ... » – بخوان ای محمد شناسنامه‌ی ربت را، قل هو الله احد ... (جامع احادیث الشیعه، ج 5، ص 11)
در حدیث دیگر معراج آمده است: چون خداوند پیامبرش را به معراج برد به او وحی فرمود: یا محمد در قرائت رکعت اول (پس از حمد)، شناسنامه و نسب پروردگارت را بخوان: «قل هو الله احد ...) و در قرائت رکعت دوم «انا انزلناه فی لیله القدر ...» را بخوان که این سوره شناسنامه‌ی تو و اهل بیت تو تا روز قیامت است. (کافی [عربی]، ج 3، ص 485)
و هم چنین دستور به تسبیحات داده شده است. در حدیث، علت چهار ضلعی بودن کعبه را چهار ضلعی بودن «بیت المعمور» و علت آن را چهار ضلعی بودن «عرش» و علت آن را چهار بودن تسبیح به «سبحان الله، و الحمد لله، ولا إله الا الله، والله اکبر» قید نموده است. (جامع احادیث الشیعه، ج 5، ص 188-192)
در روایت مفصلی، امام صادق (ع) پس از آن که به یکی از یاران خود می‌فرماید: حیف است از عمر مسلمانی 70 یا 80 گذشته باشد اما یک نماز درست نخوانده باشد، تمامی آداب و اذکار نماز را بیان می‌فرمایند، تا آنجا که راوی می‌گوید:
«... وَ قَالَ بِخُشُوعٍ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِتَرْتِيلٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ صَبَرَ هُنَيَّةً بِقَدْرِ مَا يَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ... ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِيلٍ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ » الكافي [عربی]، ج3، ص 311 - باب افتتاح الصلاه و الحد في التكبير
... و سپس با خشوع تمام گفت: الله اکبر، سپس سوره‌ی حمد را به ترتیل (شمرده) قرائت نمود و سپس سوره‌ی توحید را. پس از آن به اندازه یک تنفس صبر نمود، در حالی که ایستاده بود (یعنی زود به رکوع نرفت)، سپس دست‌هایش را به دو طرف صورتش بالا برد و گفت: الله اکبر، در حالی که هنوز در حالت ایستاده بود و سپس به رکوع رفت ... سپس سه بار خداوند را به ترتیل تسبیح نمود به سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ...».
بدیهی است که اگر صحیح بود، برای ایشان منعی نداشت که بفرماید: البته می‌توانید آن چه گفتم را به هر زبانی بخوانید. یا برای امام رضا علیه‌السلام منعی وجود نداشت که لااقل به ایرانیان بگوید: این ترجمه نماز به فارسی است و شما می توانید به زبان خودتان نماز بخوانید.

و - در خاتمه توجه به این نکته بسیار ضروری است که مسلمان در اجرای احکام و حدود الهی، یا باید مجتهد باشد و یا باید عمل به احتیاط کند و یا باید از مجتهد جامع‌الشرایط تقلید نماید.
لذا کسی که مدعی است «اقامه‌ی نماز و قرائت آن به فارسی یا هر زبان دیگری جایز است!»، یا صاحب اجتهاد است که باید از قرآن، سنت، حدیث، عقل و ... دلیل بیاورد [نه این که دلیل برای ممنوعیت تغییر سنت مطالبه کند] که چنین دلیلی در دست نیست. و یا باید عمل به احتیاط نماید، یعنی طبق فتوای اغلب فقها و مراجع نماز بخواند که همگی (از شیعه و سنی) گفته‌اند: نماز باید به عربی صحیح خوانده شود. و یا باید تقلید نماید و هیچ فقهیی نه تنها جوازی بر غیر عربی خواندن نماز صادر ننموده است، بلکه همگی تصریح نموده‌اند که نماز باید به عربی صحیح خوانده شود.
مروارید عرش

(دوستی با مردم نصف عقل است و نیم دیگر آن خوش خلقی است)

معراج مؤمن

پيامبر (ص ) :

الصلوة ، معراج المؤمن

نماز، معراج مؤمن است .

( کشف الاسرار، ج 2، ص .676 سرالصلوة ، ص 7، اعتقادات مجلسي ، ص 29 )

نماز نور مؤمن

پيامبر (ص ) :

الصلوة نور المؤمن

نماز نور مؤمن است .

( شهاب الاخبار، ص .50 نهج الفصاحه ، ص 396 )

نشانه ايمان

پيامبر (ص ) :

علم الايمان الصلوة

علامت و نشانه ايمان نمازاست .

( شهاب الاخبار، ص 59 )

نماز ستون دين

پيامبر (ص ) :

الصلوة عماد دينکم

نماز، پايه و ستون دين شماست .

( ميزان الحکمه ، ج 5، ص 370 )

تقرب به وسيله نماز

امام کاظم (ع ) :

افضل ما يتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به ، الصلوة

بهترين چيزی  که بنده بعد از شناخت خدا به وسيله آن به درگاه الهی  تقرب

پيدا مي کند، نماز است .

( تحت العقول ، ص 455 )

پرچم اسلام

پيامبر (ص ) :

علم الاسلام الصلاة

نماز، پرچم اسلام است .

( کنز العمال ، ج 7، ص ,279 حديث 1887 )

نماز وسيله تقرب مؤمن

پيامبر (ص ) :

ان الصلوة قربان المؤمن

همانانماز خواندن وسيله نزديکی مؤمن به خداست .

( کنز العمال ، حديث 18907 )

نماز و پايه های دين

امام باقر (ع ) :

بنی  الاسلام علی خمس : الصلوة و الزکوة و الصوم و الحج و الولاية

اسلام بر روی پنج پايه بنا شده است : نماز، روزه ،زکات ، حج ، ولايت .

( کافي ، ج 2، ص 17 )

اهل بيت (ع ) و اقامه نماز

امام حسين (ع ) :

"الذين ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاة " قال : هذه فينا اهل البيت

(در تفسير آيه ) "کسانی که اگر ما به آنها در زمين قدرت و حکومت دهيم ،

نماز را به پا مي دارند" فرمود: اين در مورد ماخاندان اهل بيت است .

( بحار الانوار، ج ,24 ص 166 )

نماز آخرين توصيه انبياء

امام صادق (ع ) :

احب الاعمال الی الله - عز وجل - الصلوة و هی اخر وصايا الأنبياء

نماز، بهترين کارها نزد خداوند و آخرين وصيتهای پيامبران الهی  است .

( ميزان الحکمة ، ج 5، ص 397 )

جايگاه نماز

پيامبر (ص ) :

موضع الصلوة من الدين کموضع الرأس من الجسد

جايگاه نماز در دين ، مانند جايگاه سر در بدن است .

( کنز العمال ، ج 7، حديث 18972 )

سيمای دين

امام علی (ع ) :

لکل شي ء وجه و وجه دينکم الصلاة

هر چيز داراي سيماست ، سيمای دين شما نماز است .

( بحار الانوار، ج ,82 ص 227 )

وصيت اميرالمؤمنين (ع )

امام علی (ع ) :

الله ، الله فی الصلوة ، فانها عموددينکم

خدا را، خدا را درباره نماز، چرا که ستون دين شماست .

( نهج البلاغه ، نامه ها، ص 47 )

کليد بهشت

پيامبر (ص ) :

الصلوة مفتاج الجنة

نماز کليد بهشت است .

( نهج الفصاحه ، حديث 1588 )

تداوم نماز و انتظار

پيامبر (ص ) :

لا يزال العبد فی صلوة ما انتظر الصلوة

بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است .

( نهج الفصاحه ، ص ,527 حديث 2538 )

روشنايی چشم پيامبر (ص )

پيامبر (ص ) :

قره عينی فی  الصلاة

روشنی چشم من در نماز است .

( نهج الفصاحه ، ص ,283 حديث .1343 بحار الانوار، ج ,82 ص 193 )

نماز و خدمت

امام صادق (ع ) :

ان طاعة الله خدمته فی الارض فليس شي ء من خدمته يعدل الصلاة

پيروی و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمين است وهيچ چيز در

خدمت به پروردگار معادل نماز نيست .

( ميزان الحکمه ، ج 5، ص 318 )

حقيقت نماز

پيامبر (ص ) :

مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و

الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ينفع وتد و لا طنب و لاغشاء

مثل نماز مانند مثل ستون خيمه است ، هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و ميخهاو

پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو

ريزد، نه ميخ نافع است و نه ريسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری  خواهد

داشت .

( من لايحضره الفقيه ، ج 1، شماره 639 )

بهترين اعمال در قيامت

امام صادق (ع ) :

ان افضل الاعمال عند الله يوم القيامة ، الصلوة

همانا بهترين عمل در روز قيامت نزد خداوند، نماز است .

( مستدرک الوسائل ، ج 3، ص 7 )

نماز، روش پيامبران

پيامبر (ص ) :

الصلاة من شرايع الدين ، و فيها مرضاة الرب - عز و جل - فهی منهاج الانبياء

نماز از سنتهای  دين ، و مايه خشنودي پروردگار و راه و روش پيامبران است .

( جامع احاديث الشيعه ، ج 4، ص .22 بحار الانوار، ج ,82 ص 231 )

نماز، سفره الهی 

پيامبر (ص ) :

الا ان الصلاة مأدبة الله فی الارض قد هنأهالاهل رحمته فی کل يوم خمس مرات

آگاه باشيد نماز سفره گسترده خدا در زمين است که خداوند آن را روزی  پنج

بار برای اهل رحمتش (افراد شايسته رحمت ) گوارا نموده است .

( مستدرک الوسايل ، ج 1، ص 170 )

ماهيت نماز

پيامبر (ص ) :

... لان الصلاة تسبيح و تهليل و تحميد و تکبير وتمجيد و تقديس و قول و

دعوة

چون نماز، تسبيح ، تهليل ، تکبر، تمجيد، تقديس ،قول ، و دعوت به حق است .

( جامع احاديث الشيعه ، ج 4، ص .22 بحار الانوار، ج ,82 ص 232 )

نماز، رأس اسلام

پيامبر (ص ) :

الصلاة رأس الاسلام

نماز (به منزله ) رأس اسلام است .

( بحار الانوار، ج ,17 ص .127 ميزان الحکمه ، ج 5، ص 367 )

آخرين سفارش رسول خدا (ص )

امام صادق (ع ) :

عليک بالصلاة ! فان اخر مااوصی به رسول الله و حث عليه الصلاة

بر تو باد به نماز! زيرا آخرين چيزی که رسول خدا (ص ) به آن سفارش نمود

(و انسان ) را بر انجام آن تاکيد نمود، نماز بود.

( بحار الانور، ج ,84 ص 236 )

فرياد ابليس از نمازگزار

امام علی (ع ) :

ان العبد اذا سجد نادی ابليس :يا ويله اطاع و عصيت و سجد و ابيت

وقتی که بنده ای  سجده کرد، ابليس فريادمي زند وای بر من ! او اطاعت کرد،

ولی  من معصيت کردم ، او سجده کرد و من از اين عمل سرباز زدم .

( بحار الانور، ج ,82 ص 233 )

نماز، بهترين عبادت

امام رضا (ع ) :

ان الصلواة افضل العبادة لله

همانا، نماز، بهترين عبادت برای  خداست .

( جامع احاديث الشيعه ، ج 4، ص 50 )

نماز، نيکوترين صورت خلق

امام رضا (ع ) :

ان الصلوة احسن صورة خلقها الله

به درستی نماز نيکوترين صورتی است که خدا آن را خلق کرد.

( جامع احاديث الشيعه ، ج 4، ص 50 )

سفارش اکيد برای نماز

امام علی (ع ) :

فيما اوصی به اميرالمؤمنين - عليه السلام - عند وفاته : الصلوة ، الصلوة ، الصلوة

در آن چيزی که اميرالمومنين (ع ) هنگام وفات وصيت کرد، اين بود: نماز،

نماز، نماز.

( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 173 )

ارزش نماز

امام صادق (ع ) :

اذا قام المصلی  الی الصلاة ، نزلت عليه الرحمة من اعنان السماء الی  اعنان

الارض و حفت به الملائکة و ناداه ملک لو يعلم هذاالمصلی ما فی الصلاة ما

انفتل

هنگامی که انسان به نماز ايستاد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل مي شود و

ملائکه اطرافش را احاطه مي کنند و فرشته ای مي گويد: اگراين نمازگزار ارزش

نماز را مي دانست هيچ گاه از نماز منصرف نمي شد.

( اصول کافي ، ج 3، ص 265 )

علامت عامل دين

امام صادق (ع ) :

قال لقمان لابنه : لکل شي ء علامة يعرف بهاو يشهد عليها و ان للدين ثلاث

علامات : العلم و الايمان و العمل به ، (الی ان قال ) وللعامل ثلاث علامات

الصلوة و الصيام و الزکوة

حضرت لقمان به فرزندانش فرمود:برای هر چيزی علامتی است که به وسيله

آن علامت شناخته مي شود و به او شهادت داده مي شود، به درستی که براي

دين سه علامت است : 1- علم ، 2- ايمان ، 3- عمل به ايمان تا آنجا که

فرمود: برای عامل به دين سه علامت است : 1-نماز، 2- روزه ، 3- زکات .

( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 183 )

باقيات صالحات

امام صادق (ع ) :

سئلت ابا عبدالله - عليه السلام - عن الباقيات الصالحات ، فقال : هی  الصلواة

فحافظوا عليها

(ادريس قمی  مي گويد:) ازامام صادق (ع ) در مورد کارهای نيک ماندگار سؤال

کردم ، امام فرمود: آن نماز است ،پس محافظت بر نماز کنيد.

( مستدرک الوسائل ، ج 1، ص 172 )

ترك نماز چه آثار و عواقبي به همراه دارد؟

گمنام
۱۳۸۸/۰۸/۲۳, ۰۳:۱۲ بعد از ظهر
آثار ترک نماز
دردنیا-عالم برزخ-عالم آخرت
امام صادق(ع) می فرماید: مردی خدمت رسول خدا عرض کردمراوصیتی فرما حضرت فرمود نماز را از روی عمد ترک نکن زیرا کسی که از روی عمد نماز را ترک کند از ملت اسلام بیرون رفته است.
پیغمبر اکرم می فرماید: چیزی که مسلمانان را کافر می کند ترک نماز واجب عمداً یا خوار و سبک گرفتن نماز است که آن را نخواهد و نیست فاصله بین ایمان و کفر مگر ترک نماز ، ازین حدیث معلوم می شود که ترک واجبات از روی سبک گرفتن دین باشد کفر است.
پیامبر اکرم فرموده: از ما نیست کسی که از روی سبک شمردن نماز را ترک کند و نماز را خوار شمارد.
امام صادق هنگام وفا تش فرمود به شفاعت ما نمی رسد کسی که نماز را سبک بشمارد.
بعضی از تارک الصلواه ها هنگامی که به آنها گفته می شود چرا نماز نمی خوانید در پاسخ می گویند خدا نیازی به عبادت و نماز ما ندارد.
این از جهالت این عده ناشی می شود چرا که خوب خدا نیازی به نماز ما ندارد آیا ما هم نیازی به خدا نداریم و آیا بنده او نیستیم؟
«تارک الصواه قلبی سنگ ، و دلی بی رحم دارد».
ترک نماز از گناهانی است که قران کریم بر آن وعده عذاب داده است. چنانچه در سوره مدثر می فرمایند:«بهشتیان از دوزخیان می پرسند چه چیز شما را به دوزخ کشانید. جهنمیان در پاسخ می گویند ما از نمازگزاران نبودیم و بیچارگان را طعام نمی دادیم. و با اهل باطل داخل شدیم و روز جزا را انکار می کردیم.
و همچنین در سوره ماعون به کسانی که نماز ر سبک می شمارند اشاره شده است «الذین هم عن صلاتهم صاهون»
پس از انبیاء و صالحین جماعتی در رسیدند که از فرط و شد ت غفلت و جهالت نماز را ضایع ئ آنرا ترک کردند و شهوات را پیروی کردند. پس زود است که این جماعت برسند به«غی»نام وادی است در جهنم که عذابش شدیتر از سلیر طبقات دوزخ است. از ابن عباس منقول است که در آن ماریست که طولش شصت سال و عرضش سی سال راه است و از وقتی که آفریده شده دهان باز نموده و نمی کند مگر برای بلعیدن تارک الصواه و خورندگان شراب.
در سوره زمر می فرماید:«نماز را بپا دارید و از شرک آورندگان نباشید. در این آیه اشاره شده استبه اینکه ترک کننده نماز با بت پرست و مشرک برابر است.
رسول خدا می فرماید: کسی که نماز را سبک گیرد و در بجا آوردنش سستی نماید خداوند او را پانزده بلا مبتلا می
می فرماید. شش بلا در دنیا و سه تا در موقع مردنش و سه تا در قبر و سه بلا ی دیگر هنگامیکه از قبر بیرون
می آید. یعنی در روز قیامت «جهان و آخرت»
اما شش بلای دنیوی:
1- خداوند برکت از عمرش بر می دارد.
2- خداوند برکت از روزیش بر می دارد.
3- از چهره اش نشانه نیکوکاران برداشته می شود.
4- هر کار خیری کند پذیرفته نمی شود و پاداشی ندارد.
5- دعایش مستجاب نمی شود.
6- از دعای نیکوکاران بهره ای ندارد.
و اما سه بلای که در هنگام مردنش می باشد:
1- با ذ لت و خواری می میرد
2- با تشنگی می میرد.
3- با گرسنگی از دنیا می رود.
و حالت عطش او گمانشته می شود که او را فشار دهد و اذیت کند.
سه بلا که در قبر می رسد:
1- ملکی در قبر ب او گماشته می شود که او را فشار دهد و اذیت کند.
2- قبر برایش تنگ می شود «فشار قبر»
3- قبرش تاریک و در ظلمت است و همچنین وحشتناک.
سه بلایی که در قیامت است:
1- ملکی او را به صورت می کشاند
2- در حسابش سختگیری می شود.
3- خداوند نظر به او نمی کند و او را پاکیزه نمی کند و برایش عذاب دردناکی است.
حضرتامام صادق می فرماید:
نخستین علمی که در روز قیامت از آن باز خواست می شود نماز است. نماز اگر پذیرفته شد اعمال دیگر هم پذیرفته می شود و اگر پذیرفته نشد کارهای دیگر پذیرفته نیست.
از پیامبر پرسیدن بزرگترین عملی که بندگان به پروردگار خود به سبب آننزدیک می شوند چیست؟
حضرت فرمود پس از شناسایی خدا و پیغمبر و اما با فضیلت تر از نماز اول وقت نمی شناسیم.
پیامبر اکرم می فرماید:
هنگامی که قیامت بر پا می شود موجودی از جنس عقرب از دوزخ بیرون می آید که سرش در آسمان هفتم و دمش زیر زمین و دهانش از شرق تا غرب است و می گوید کجایند کسانی که با خدا و رسولش جنگ کننده بودند. پس جبرئیل نازل می شود و می گوید چه کسانی را می خواهی؟
1- ترک کننده نماز
2- منع کننده زکات
3- خورنده ربا
4- شرابخوار
5- کسانی که در مسجد حدیث دنیا می کنند یعنی غیبت و تهمت مسلمانان می کنند.
ونیز می فرماید: در جهنم یک وادی و سرزمینی است که از شدت عذاب آن جهنمیان هر روز هفتاد هزار مرتبه ازآن می نالند و در آن خانه ای از آتش است و در خانه چاهی از آتش و در آن چاه تابوتیست که در آن ماریست که هزار سر دارد و در هر سری هزار دهان و در هر دهان هزار نیش و طول هر نیش هزار زرع است کسی از اصحاب انس گفت یا رسول الله این عذاب برای کیست ؟ فرمود: برای شرابخور و ترک کننده نماز.

گمنام
۱۳۸۸/۰۸/۲۳, ۰۳:۱۳ بعد از ظهر
آثار نماز نخواندن


http://tebyan-hamedan.ir/images/Excerpt.gif
پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هركس نماز را عمداً ترك كند، آشكارا كفر ورزيده است. پيمان ميان ما و آنان، نماز است . پس هر كس آن را ترك كند ، كافر شده است. كسى كه نماز نمى گزارد، دين ندارد.

http://www.tebyan-hamedan.ir/photo/islam/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_3.jpg
خشم خداى متعال
1 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هر كس نمازى را نخواند، خداوند را مى بيند كه بر او خشمناك است.
29 / 2
تباه شدن عمل
2 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هر كس نماز را از روى قصد ترك كند، خداوند عملش را تباه مى كند[1].
3 ـ زراره: از امام صادق درباره اين گفته خداى جلّ جلاله پرسيدم : «هر كس به (اركان) ايمان كفر ورزد، بى گمان عملش تباه است» ، فرمود: ترك كردن كارى كه بدان اقرار دارد كه از آن جمله، ترك نماز بى هيچ بيمارى و گرفتارى است.
29 / 3
كفر
4 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هركس نماز را عمداً ترك كند، آشكارا كفر ورزيده است[2].
5 ـ پيمان ميان ما و آنان، نماز است . پس هر كس آن را ترك كند ، كافر شده است.
6 ـ كسى كه نماز نمى گزارد، دين ندارد.
7 ـ كسى كه نماز نمى گزارد، بهره اى از دين ندارد[3].
8 ـ (مرز) ميان كفر و ايمان ، جز ترك نماز نيست.
9 ـ (مرز) ميان بنده و كفر، ترك نماز است.
10 ـ هركس نماز را ترك كند و به پاداش آن اميد نورزد و از عذابش نهراسد، اهميت نمى دهم كه يهودى، مسيحى و يا مجوس بميرد.
11 ـ ميان مسلمان و كفر ، جز اين نيست كه نماز واجب را از روى قصد ترك كند و يا به جهت سبك شمردن آن را نخواند.
12 ـ امام صادق عليه السّلام : مردى نزد پيامبر آمد و گفت: اى پيامبر خدا، مرا سفارش كن. فرمود: نماز را از روى قصد وامگذار كه هر كس آن را از روى قصد ترك كند، دين اسلام از او وا رهيده است. (مسلمان نيست)[4].
13 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله ـ در سفارش به معاذ ـ : هرگز نماز واجب را از روى قصد ترك مكن ، كه هر كس نماز واجب را از روى قصد ترك كند، خداوند تعهدى دربرابر او ندارد[5].
14 ـ امام صادق عليه السّلام ـ به كسى كه از گناهان بزرگ پرسيده بود ـ فرمود: ترك كردن نماز از روى قصد يا هر آنچه خداى جلّ جلاله واجب كرده است؛ زيرا پيامبرخدا صلّى الله عليه و آله فرمود: هر كس نماز را از روى قصد ترك كند ، از پيمان خداوند جلّ جلاله و پيمان پيامبرش ، بيرون رفته است.
15 ـ امام علىّ عليه السّلام : تفاوت ميان مؤمن و كافر، نماز است . پس هر كس آن را ترك كند و ادعاى ايمان كند، عملش او را تكذيب مى كند و گواهى از خودش بر خود اوست.
16 ـ امام صادق عليه السّلام ـ در پاسخ به اين پرسش : چگونه زناكار را كافر نمى ناميد و ترك كننده نماز را كافر مى ناميد و دليل آن چيست؟ ـ فرمود: چون زناكار و مانند آن، به جهت غلبه شهوت آن را انجام مى دهد و ترك كننده نماز فقط از روى سبك شمردن ، آن را ترك مى كند.
پانوشت ها
--------------------------------------------------------------------------------
(1) در صحيح بخارى وسنن نسايى ومسندابن حنبل چنين آمده است: «هركس نماز عصر را ترك كند...».
(2) در عوالى اللآلى قيد «آشكارا» نيست.
(3) متن دعائم الاسلام چنين است: «كسى كه نماز را ترك كند نصيبى از اسلام ندارد».
(4) در الترغيب و الترهيب چنين آمده است: «از روى قصد نماز را ترك مكنيد، كه هر كس آن را از روى قصد ترك كند، از دين خارج شده است».
(5) در المستدرك على الصحيحين در انتهاى حديث افزوده است : «و پيامبرش نيز تعهدى ندارد».
آثار ترک نماز
دردنیا-عالم برزخ-عالم آخرت
امام صادق(ع) می فرماید: مردی خدمت رسول خدا عرض کردمراوصیتی فرما حضرت فرمود نماز را از روی عمد ترک نکن زیرا کسی که از روی عمد نماز را ترک کند از ملت اسلام بیرون رفته است.
پیغمبر اکرم می فرماید: چیزی که مسلمانان را کافر می کند ترک نماز واجب عمداً یا خوار و سبک گرفتن نماز است که آن را نخواهد و نیست فاصله بین ایمان و کفر مگر ترک نماز ، ازین حدیث معلوم می شود که ترک واجبات از روی سبک گرفتن دین باشد کفر است.
پیامبر اکرم فرموده: از ما نیست کسی که از روی سبک شمردن نماز را ترک کند و نماز را خوار شمارد.
امام صادق هنگام وفا تش فرمود به شفاعت ما نمی رسد کسی که نماز را سبک بشمارد.
بعضی از تارک الصلواه ها هنگامی که به آنها گفته می شود چرا نماز نمی خوانید در پاسخ می گویند خدا نیازی به عبادت و نماز ما ندارد.
این از جهالت این عده ناشی می شود چرا که خوب خدا نیازی به نماز ما ندارد آیا ما هم نیازی به خدا نداریم و آیا بنده او نیستیم؟
«تارک الصواه قلبی سنگ ، و دلی بی رحم دارد».
ترک نماز از گناهانی است که قران کریم بر آن وعده عذاب داده است. چنانچه در سوره مدثر می فرمایند:«بهشتیان از دوزخیان می پرسند چه چیز شما را به دوزخ کشانید. جهنمیان در پاسخ می گویند ما از نمازگزاران نبودیم و بیچارگان را طعام نمی دادیم. و با اهل باطل داخل شدیم و روز جزا را انکار می کردیم.
و همچنین در سوره ماعون به کسانی که نماز ر سبک می شمارند اشاره شده است «الذین هم عن صلاتهم صاهون»
پس از انبیاء و صالحین جماعتی در رسیدند که از فرط و شد ت غفلت و جهالت نماز را ضایع ئ آنرا ترک کردند و شهوات را پیروی کردند. پس زود است که این جماعت برسند به«غی»نام وادی است در جهنم که عذابش شدیتر از سلیر طبقات دوزخ است. از ابن عباس منقول است که در آن ماریست که طولش شصت سال و عرضش سی سال راه است و از وقتی که آفریده شده دهان باز نموده و نمی کند مگر برای بلعیدن تارک الصواه و خورندگان شراب.
در سوره زمر می فرماید:«نماز را بپا دارید و از شرک آورندگان نباشید. در این آیه اشاره شده استبه اینکه ترک کننده نماز با بت پرست و مشرک برابر است.
رسول خدا می فرماید: کسی که نماز را سبک گیرد و در بجا آوردنش سستی نماید خداوند او را پانزده بلا مبتلا می
می فرماید. شش بلا در دنیا و سه تا در موقع مردنش و سه تا در قبر و سه بلا ی دیگر هنگامیکه از قبر بیرون
می آید. یعنی در روز قیامت «جهان و آخرت»
اما شش بلای دنیوی:
1- خداوند برکت از عمرش بر می دارد.
2- خداوند برکت از روزیش بر می دارد.
3- از چهره اش نشانه نیکوکاران برداشته می شود.
4- هر کار خیری کند پذیرفته نمی شود و پاداشی ندارد.
5- دعایش مستجاب نمی شود.
6- از دعای نیکوکاران بهره ای ندارد.
و اما سه بلای که در هنگام مردنش می باشد:
1- با ذ لت و خواری می میرد
2- با تشنگی می میرد.
3- با گرسنگی از دنیا می رود.
و حالت عطش او گمانشته می شود که او را فشار دهد و اذیت کند.
سه بلا که در قبر می رسد:
1- ملکی در قبر ب او گماشته می شود که او را فشار دهد و اذیت کند.
2- قبر برایش تنگ می شود «فشار قبر»
3- قبرش تاریک و در ظلمت است و همچنین وحشتناک.
سه بلایی که در قیامت است:
1- ملکی او را به صورت می کشاند
2- در حسابش سختگیری می شود.
3- خداوند نظر به او نمی کند و او را پاکیزه نمی کند و برایش عذاب دردناکی است.
حضرتامام صادق می فرماید:
نخستین علمی که در روز قیامت از آن باز خواست می شود نماز است. نماز اگر پذیرفته شد اعمال دیگر هم پذیرفته می شود و اگر پذیرفته نشد کارهای دیگر پذیرفته نیست.
از پیامبر پرسیدن بزرگترین عملی که بندگان به پروردگار خود به سبب آننزدیک می شوند چیست؟
حضرت فرمود پس از شناسایی خدا و پیغمبر و اما با فضیلت تر از نماز اول وقت نمی شناسیم.
پیامبر اکرم می فرماید:
هنگامی که قیامت بر پا می شود موجودی از جنس عقرب از دوزخ بیرون می آید که سرش در آسمان هفتم و دمش زیر زمین و دهانش از شرق تا غرب است و می گوید کجایند کسانی که با خدا و رسولش جنگ کننده بودند. پس جبرئیل نازل می شود و می گوید چه کسانی را می خواهی؟
1- ترک کننده نماز
2- منع کننده زکات
3- خورنده ربا
4- شرابخوار
5- کسانی که در مسجد حدیث دنیا می کنند یعنی غیبت و تهمت مسلمانان می کنند.
ونیز می فرماید: در جهنم یک وادی و سرزمینی است که از شدت عذاب آن جهنمیان هر روز هفتاد هزار مرتبه ازآن می نالند و در آن خانه ای از آتش است و در خانه چاهی از آتش و در آن چاه تابوتیست که در آن ماریست که هزار سر دارد و در هر سری هزار دهان و در هر دهان هزار نیش و طول هر نیش هزار زرع است کسی از اصحاب انس گفت یا رسول الله این عذاب برای کیست ؟ فرمود: برای شرابخور و ترک کننده نماز.

گمنام
۱۳۸۸/۰۸/۲۳, ۰۳:۱۳ بعد از ظهر
آثار نماز نخواندن


http://tebyan-hamedan.ir/images/Excerpt.gif
پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هركس نماز را عمداً ترك كند، آشكارا كفر ورزيده است. پيمان ميان ما و آنان، نماز است . پس هر كس آن را ترك كند ، كافر شده است. كسى كه نماز نمى گزارد، دين ندارد.

http://www.tebyan-hamedan.ir/photo/islam/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_3.jpg
خشم خداى متعال
1 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هر كس نمازى را نخواند، خداوند را مى بيند كه بر او خشمناك است.
29 / 2
تباه شدن عمل
2 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هر كس نماز را از روى قصد ترك كند، خداوند عملش را تباه مى كند[1].
3 ـ زراره: از امام صادق درباره اين گفته خداى جلّ جلاله پرسيدم : «هر كس به (اركان) ايمان كفر ورزد، بى گمان عملش تباه است» ، فرمود: ترك كردن كارى كه بدان اقرار دارد كه از آن جمله، ترك نماز بى هيچ بيمارى و گرفتارى است.
29 / 3
كفر
4 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله : هركس نماز را عمداً ترك كند، آشكارا كفر ورزيده است[2].
5 ـ پيمان ميان ما و آنان، نماز است . پس هر كس آن را ترك كند ، كافر شده است.
6 ـ كسى كه نماز نمى گزارد، دين ندارد.
7 ـ كسى كه نماز نمى گزارد، بهره اى از دين ندارد[3].
8 ـ (مرز) ميان كفر و ايمان ، جز ترك نماز نيست.
9 ـ (مرز) ميان بنده و كفر، ترك نماز است.
10 ـ هركس نماز را ترك كند و به پاداش آن اميد نورزد و از عذابش نهراسد، اهميت نمى دهم كه يهودى، مسيحى و يا مجوس بميرد.
11 ـ ميان مسلمان و كفر ، جز اين نيست كه نماز واجب را از روى قصد ترك كند و يا به جهت سبك شمردن آن را نخواند.
12 ـ امام صادق عليه السّلام : مردى نزد پيامبر آمد و گفت: اى پيامبر خدا، مرا سفارش كن. فرمود: نماز را از روى قصد وامگذار كه هر كس آن را از روى قصد ترك كند، دين اسلام از او وا رهيده است. (مسلمان نيست)[4].
13 ـ پيامبر خدا صلّى الله عليه و آله ـ در سفارش به معاذ ـ : هرگز نماز واجب را از روى قصد ترك مكن ، كه هر كس نماز واجب را از روى قصد ترك كند، خداوند تعهدى دربرابر او ندارد[5].
14 ـ امام صادق عليه السّلام ـ به كسى كه از گناهان بزرگ پرسيده بود ـ فرمود: ترك كردن نماز از روى قصد يا هر آنچه خداى جلّ جلاله واجب كرده است؛ زيرا پيامبرخدا صلّى الله عليه و آله فرمود: هر كس نماز را از روى قصد ترك كند ، از پيمان خداوند جلّ جلاله و پيمان پيامبرش ، بيرون رفته است.
15 ـ امام علىّ عليه السّلام : تفاوت ميان مؤمن و كافر، نماز است . پس هر كس آن را ترك كند و ادعاى ايمان كند، عملش او را تكذيب مى كند و گواهى از خودش بر خود اوست.
16 ـ امام صادق عليه السّلام ـ در پاسخ به اين پرسش : چگونه زناكار را كافر نمى ناميد و ترك كننده نماز را كافر مى ناميد و دليل آن چيست؟ ـ فرمود: چون زناكار و مانند آن، به جهت غلبه شهوت آن را انجام مى دهد و ترك كننده نماز فقط از روى سبك شمردن ، آن را ترك مى كند.
پانوشت ها
--------------------------------------------------------------------------------
(1) در صحيح بخارى وسنن نسايى ومسندابن حنبل چنين آمده است: «هركس نماز عصر را ترك كند...».
(2) در عوالى اللآلى قيد «آشكارا» نيست.
(3) متن دعائم الاسلام چنين است: «كسى كه نماز را ترك كند نصيبى از اسلام ندارد».
(4) در الترغيب و الترهيب چنين آمده است: «از روى قصد نماز را ترك مكنيد، كه هر كس آن را از روى قصد ترك كند، از دين خارج شده است».
 
مشاهده:100
جمعه 11 اردیبهشت 1388   
بدون شک تمام آثار مثبتي که نمازگزاران در پرتو نماز از آن برخوردار مي شوند، افراد غير نمازگزار از آن بي بهره اند و اين بديهي ترين اثر...
 
پيشتر آثار و فوايد نماز را بر شمرديم، در اين قسمت پيامدهاي ترک نماز را بررسي خواهيم کرد:
بدون شک تمام آثار مثبتي که نمازگزاران در پرتو نماز از آن برخوردار مي شوند، افراد غير نمازگزار از آن بي بهره اند و اين بديهي ترين اثر ترک نماز است.
برخي از آثاري که در قرآن و احاديث براي روگرداني از ذکر حق و نماز به آن اشاره شده است، عبارت است از:

1- زندگي سخت (معيشت ضنک)

انساني که نماز به پا ندارد، در حقيقت رشته حيات معنوي (که حيات واقعي است) را از خود قطع کرده و به تبع آن مدد الهي و استعانت از او را از دست داده است و همين امر موجب ناآرامي و پوچي او مي شود و طبعا وجود طوفان ها و صخره هاي مهيب مشکلات زندگي، آرامش و قرار را از او خواهد گرفت و چه بسا در برخورد با موانع محکم، زندگي او از هم پاشيده، رشته هستي اش از هم بگسلد؛ قرآن مي فرمايد:
« و من اعرض عن ذکري فإن له معيشه ضنکا؛ (1)
و هر کس از يادکردن من روي بگرداند پس او را زندگي سختي خواهد بود. »
اين زندگي سخت به جهت سختي زندگي مادي و فقر نخواهد بود؛ زيرا بسياري از غافلان با وجود برخورداري از شرايط مطلوب زندگي مادي دچار پوچ گرايي و نهيليسم هستند و حتي گاه اقدام به خودکشي مي کنند.

2- آثار ترک نماز در دنيا، قيامت (بر اساس روايتي از پيامبر)

حضرت فاطمه ي زهرا (س) از پدر گرامي خويش مي پرسد: چه بلا و مصيبتي است براي زنان و مرداني که نماز را سبک مي شمارند ؟ حضرت فرمود: هر کس نماز را سبک بشمارد دچار پانزده بلا مي شود: شش بلا در دنيا و سه بلا هنگام مرگ و سه بلا در قبر و سه بلا و عقوبت هنگامي که از قبر بيرون مي آيد؛ اما انچه که در دنيا به آن دچار مي شود:
« فالاولي، يرفع الله البرکه من عمره، و يرفع الله البرکه من رزقه و يمحوالله عزوجل سيماء الصالحين من وجهه و کل عمل يعمله لا يوجر عليه و لا يرتفع دعاؤه الي السماء و السادسه ليس له حظ في دعاء الصالحين؛
پس اول آن که خداوند برکت از عمر او برمي دارد و برکت از رزق او دور مي کند و خداوند عزوجل سيماي صالحان را از چهره اش مي برد و هر عملي که انجام مي دهد، اجري نمي يابد و دعايش به آسمان نمي رود و ششم آن که از دعاي صالحان بهره اي نخواهد داشت.
و اما آنچه که به هنگام مرگ به آن دچار مي شود:
فاولهم انه يموت ذليلا و الثانيه يموت جائعا و الثالثه يموت عطشا فلو سقي من أنهار الدنيا کلها لم يرو عطشه؛
پس اول آن که ذليل مي ميرد و دوم اين که گرسنه مي ميرد و سوم آن که تشنه مي ميرد، پس اگر از همه ي جوي هاي آب دنيا به او آب داده شود، عطش او رفع نمي شود.
و آنچه که در قبر دچارش مي شود:
فاولهن يوکل الله له ملکا يزعجه في قبره و الثانيه يضيق عليه قبره و الثالثه تکون الظلمه في قبره؛
پس اول اين که خداوند در قبرش ملکي مي گمارد که آزارش دهد و دوم اين که قبرش بر او تنگ مي گردد و سوم آن که در قبر او ظلمت و تاريکي حاکم مي شود.
و اما آنچه که در قيامت هنگام برخاستن از قبر به آن دچار مي شود:
فاولهن ان يوکل الله به ملکا يسحبه علي وجهه و الخلايق ينظرون اليه و الثانيه يحاسب حسابا شديدا و الثالثه لا ينظر الله اليه و لا يزکيه و له عذاب اليم؛ (2)
پس اول آن که ملکي بر او مي گمارد که او را با صورت بر زمين بکشد، در حالي که خلايق به او نگاه مي کنند و دوم آن که بسيار سخت کارش محاسبه مي شود و سوم آن که خداوند به او نظر رحمت نمي کند و پاکش نمي نمايد و او را عذابي بزرگ خواهد بود. »
از آثار ديگر بي نمازي، شرک و بي ديني است.
پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند:
« من ترک الصلوه متعمدا فقد کفر؛ (3)
هر کس نماز را به عمد ترک کند محققا کافر گشته است. »
همچنين ايشان مي فرمايند:
« الصلوه عماد الدين فمن ترک صلوته متعمدا فقد هدم دينه؛ (4)
نماز ستون دين است پس هر کس نمازش را به عمد ترک گويد محققا دينش را نابود کرده است.»
و باز فرموده اند: «ليس بين العبد و الشرک الا ترک الصلوه فاذا ترکها فقد أشرک؛(5)
بين بنده و شرک مگر (به اندازه) ترک نماز فاصله اي نيست، پس هنگامي که آن را ترک کرد قطعا مشرک شده است. »
امام صادق (ع) مي فرمايد:
« لا حظ في الاسلام لمن ترک الصلوة؛ (6)
هر کس نماز را ترک کند بهره اي از اسلام ندارد. »
علل گرايش به بي نمازي
بر اساس عقل و نقل، گرايش به عبادت و پرستش امري فطري است و وجود خدايان و معبودان غير واقعي در طول تاريخ زندگي بشر و در مذاهب بشري گواه اين مدعاست. گرايش به پرستش، در پاسخ به حس پرستش و خداجويي بشر بوده است؛ هر چند در اسلام، اخبار و منابع ديني نيز به اين امر اشاره دارند.
گرايش به بي نمازي و روگرداني از ذکر حق، امري خلاف ذات و خلقت يا طبيعت و سرشت انسان است و در واقع انحراف از آن به شمار مي رود.
عواملي که در گرايش و عدم گرايش فرد به نماز و نيز سعادت و شقاوت او مؤثرند، متاثر از چند منبع است که عبارتند از: شخص ( خود )، محيط ( اجتماع )، وراثت ( البته عامل وراثت در نوع زندگي فرد بي تاثير نيست اما اين عامل بيشتر در بروز اوصاف و ويژگي هاي فردي موثر است. )

الف - عامل خود ( فرد )

عامل « خود » يا مجموعه افکار و عقايد، ميزان آگاهي و قوت اراده ي فرد، مهم ترين عامل براي تعيين سرنوشت فرد و افعال ارادي او در محيط است. شخص به دلايل زير ممکن است از نماز و عبادت روگردان باشد:

1- جهل و نا آگاهي ( نسبت به خالق، هستي و خود ):

با توجه به اين که پاداش و حاصل عبادات، پاداش نقد نيست، در صورتي که فرد علم کافي به اهميت آن ها نداشته باشد، و از تأثير آن در پيشرفت و تکامل زندگي غافل باشد، ممکن است همين امر نوعي سستي در او ايجاد کند. در صورتي که اگر او از هدف خلقت خويش آگاه باشد، و ويژگي هاي دنيايي که اکنون در ان زندگي مي کند، بشناسد و زندگي در جهان ديگر و ارتباط بين آن دو را باور داشته باشد، قطعا از گذر عمر و سستي خود وحشت خواهد نمود و تلاش خواهد کرد. تا هنگامي که فرد عبادت را فقط تکليف اجباري بداند و از تأثير فراگير آن غافل باشد انگيزه اي براي انجام دادن آن نخواهد داشت.
عدم شناخت پروردگار و احسان هاي او، طبعا عدم احساس وظيفه در مقابل او و سپاس گزاري از نعمت هاي او را در پي دارد؛ قرآن براي توجه به اين امر مي فرمايد:
« نعمت هاي خداوند را ذکر و يادآوري کنيد. »(7) زيرا در اين صورت حقيقت شايسته ي عبادت و سپاس گزاري بودن حق معلوم خواهد شد.

2- کسالت و تنبلي:

اين مسئله به جهل و ناداني فرد برمي گردد و حاصل توجه به لذات حيواني (خور و خواب) است. ممکن است فردي تا حدي آگاهي داشته باشد، اما به علت سستي ناشي از تن پروري و شهوت و آسايش طلبي، توان تحمل رنج و زحمت عبادت و نماز را نداشته باشد و امامان ما همواره از اين خصايص به خداوند پناه برده اند:
« اللهم اني اعوذ بک من الکسل و الفشل.......؛ (8) پروردگارا به تو پناه مي برم از تنبلي و سستي. »

3- گناه:

يک عامل اساسي در عدم گرايش به نماز، يا عدم توفيق در اقامه ي نماز حقيقي که در عرفان اسلامي و معارف ديني بر آن تأکيد شده است، عامل گناه و اثر بازدارندگي آن است.
از نظرگاه اسلام، قلب انسان مادامي که به گناه آلوده نباشد، آينه ي تجلي حق و وسيله ي شناخت فطري اوست، اما اصرار بر گناه باعث تاريکي قلب شده و کم کم جلوه گري حق در اين حرم الهي ( قلب) را مانع مي شود.
در مناجات امام سجاد (ع) آمده است:
« فيا مولاي و يا مؤملي و يا منتهي سؤلي فرق بيني و بن ذنبي المانع لي من لزوم طاعتک؛ (9) پس اي مولاي من و اميد و نهايت درخواست من، بين من و گناهم که مانع لزوم و پيوستگي اطاعتم از تو مي شود، جدايي انداز. »
در دعاي ابوحمزه ثمالي آمده است:
« پروردگارا، من هرگاه به خود مي گويم که آماده شده ام ( و محياي مناجات باتو هستم )، و در مقابل تو به نماز مي ايستم و با تو مناجات مي کنم، در حال نماز، حالت خواب آلودگي بر من مي افکني و مناجات با خود را از من سلب مي کني و مرا چه شده است که هرگاه گفتم که درونم شايسته و نيکو گشته و به مجلس توبه کنندگان نزديک شده ام، بلايي بر من عارض مي شود و قدمم را سست کرده و بين من و خدمت تو، مانع مي شود. » (10)
آن حضرت، آن گاه، اقسام شيوه هاي گناه را که باعث اين بلا مي گردد، برمي شمارد.

ب: عوامل محيطي
1-محيط خانه

اولين محيطي که کودک با آن آشنا مي شود، محيط منزل است. اين محيط و فرهنگ افراد آن، اصلي ترين محيط پرورش روحي کودک است. کودکان معمولا آينه ي حرکات و رفتار اولياي خود هستند، بنابراين اگر خانه اي از روح نماز خالي باشد، طبعا بر روي کودک نيز تأثير خواهد گذاشت. پيامبر (ص) در اين باره مي فرمايد:
« و الله ما من مولود الا و يولد علي الفطره ثم ابواه يهود انه و ينصرانه و يمجسانه؛ (11) به خدا قسم هيچ مولودي نيست مگر اين که بر فطرت (خداجوي توحيدي ) به دنيا مي آيد، سپس پدر و مادرش او را يهودي يا نصراني يا مجوسي مي کنند. »

2- مدرسه

بعد از کانون خانواده، مدرسه دومين محيطي است که کودک و نوجوان بيشترين اوقات خود را در آن مي گذراند، طبعا به علت رشد گرايش هاي روحي و جسمي حاصل از تکامل و گذشت ايام، فرد به طرف آن اموري که خوشايند اوست و يا در اثر مجالست با دوستان به آن تمايل پيدا مي کند، کشيده مي شود، حال اگر در محيط مدرسه به مسئله نماز توجهي نشود و يا فرد با مسائل و گرايش هاي مخالف آن آشنايي پيدا کند و لذت بي قيدي را بپسندد، کم کم به بي نمازي عادت مي کند. عامل اصلي گرايش به بي نمازي در مدرسه، تأثير دوستان ناباب است و همچنين عدم توجه به احساسات دانش آموز و به کارگيري شيوه ي غلط در وادارکردن ظاهري و اجباري او به نماز بدون ايجاد انگيزه و تلاش در جهت رشد معرفت او، مي تواند عامل مهم ديگري در گرايش به بي نمازي دانش آموزان باشد و چه بسا تصويري ناخوشايند از دين و عبادت در ذهن آن ها ايجاد گردد که باعث گريز هميشگي ان هااز دين و مسائل مربوط به آن مي شود.

3- دوستان و همسالان

يکي ديگر از عوامل در گرايش به بي نمازي، نقش دوستان و همسالان است؛ قران کريم نيز اين امر مهم و کلي را متذکر شده است. در آيه اي از قرآن درباره ي تأثير منفي دوست ناباب بر شقاوت يکي از اهل دوزخ چنين آمده است:
« يويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني؛ (12) اي کاش فلاني را به دوستي نمي گرفتم قطعا او بود که مرا از ياد حق گمراه کرد بعد از اين که به سوي من آمد ( و به آن دعوت شدم. )
از سوي ديگر، شرح حال کسي را که به مدد الهي از عوارض منفي همنشيني با دوست نا اهل رسته و به سعادت ابدي رسيده است، بيان مي کند:
« قال قائل منهم إني کان لي قرين...؛ (13) يکي از آن ها گويد که مرا (در دنيا) همنشيني بود که مي گفت آيا تو از تصديق کنندگان آخرت هستي؟ آيا وقتي که ما مرديم و خاک و استخوان پوسيده شديم آيا باز مي گرديم.
آن گاه آن بهشتي به دوستان مي گويد:
« قال تالله ان کدت لتردين و لو لا نهمه ربي لکنت من المحضرين؛ (14) گويد به خدا قسم نزديک بود که مرا هم در آتش افکني و اگر نعمت پروردگارم نبود من هم از دوزخيان بودم. »
در دعاي سمات نيز، از شر عوامل سوء محيطي به خدا پناه برده شده است:
« و اکفني مؤنه انسان سوء و جار سوء و قرين سوء و سلطان سوء؛ (15) و مرا کفايت کن از رنج انسان بد و همسايه ي بد و همنشين بد و سلطان بد. »

4- فضا و جو فرهنگي و مذهبي محيط

اين عامل در برگيرنده ي درصد زيادي از عوامل اجتماعي است، اگر آن را به عنوان فضاي استشمام معنوي در نظر بگيريم، جو مسموم و گناه آلود يک محيط کوچک يا بزرگ، مي تواند عامل بازدارنده اي در گرايش و توفيق در عبادت باشد.
محيط هايي که جو حاکم بر آن براي عبادت ارزشي قايل نيست و عبادت و نماز در آن به تمسخر گرفته مي شود، مي تواند عامل مهمي در گرايش به ترک نماز و عبادت باشد.
قرآن در آيه اي از زبان گروهي که گرفتار محيط ظلم شده اند و ميداني براي عبادت نمي يابند، مي فرمايد:
«... الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک وليا.....؛ (16)
آن کساني که مي گويند پروردگارا ! ما را از اين قريه که اهل آن ظالم اند خارج فرما و از جانب خود براي ما وليي قرار ده ».
در آيه اي ديگر، کساني را که با سکونت در محيط هاي نا مناسب در عمل به دين و گرايش به آن توفيقي نمي يابند، سرزنش مي نمايد:
«...قالوا کنا مستضعفين في الأرض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئک مأويهم جهنم... . (17)
( در جواب ملائکه گويند) ما در زمين مستضعف بوديم (نداي دين را نشنيديم) (ملائکه) به آن ها مي گويند: آيا سرزمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت کنيد. پس آنان در جايگاه جهنم خواهند بود. »

پي نوشت ها:

1. طه ( 20)آيه 124.
2. بحارالانوار، ج 80، ص 17.
3. مجموعة الاخبار، محمد حسن جلالي شاهرودي، ص 205.
4. ميزان الحکمه، ج 5، ص 402.
5. کنزالعمال، ج 7، ص 279.
6. همان.
7.اعراف ( 7)، آيه 74.
8. مفاتيح الجنان، دعاي ابوحمزه ثمالي، ص 265.
9. مفاتيح الجنان، دعاي ابوحمزه ثمالي، ص 260.
10.مفاتيح الجنان، ص 256.
11. امام خميني، شرح چهل حديث، ص 188 ( به نقل از عوالي اللئالي، ج 1، ص 35.)
12. فرقان ( 25)، آيه 29-28.
13. صافات ( 37)، آيه 53-51.
14. همان، آيه 56-57.
15. مفاتيح الجنان، دعاي سمات، ص 99.
16. نساء ( 4)، آيه 75.
17. همان، آيه 97


(5) در المستدرك على الصحيحين در انتهاى حديث افزوده است : «و پيامبرش نيز تعهدى ندارد».
+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر 1389ساعت 12:8  توسط محمدی فر  | 

ديني اول راهنمايي

دینی اول راهنماییدرس سوم

برای شروع این درس بهتر این است که از روش ایفای نقش استفاده کنیم چون در روش ایفای نقش ارتباط عاطفی بین تماشاگران و ایفاکنندگان نقش صورت می گیرد دانش آموزان مفاهیم درس را بهتر و جالبتر خواهند فهمید .

برای انجام این کار در جلسه قبل چند نفر از دانش آموزان را انتخاب کرده ( افراد داوطلب) و کارهایی که باید انجام دهند یا متنی که باید حفظ کنند را به آنها می گوییم و از آنها می خواهیم برای جلسه آینده آماده باشند .

سپس در جلسه بعد و قبل از تدریس معلم افراد نمایش به جلوی کلاس آمده و نمایش را در دو قسمت پشت سر هم اجرا می کنند سپس از دانش آموزان می خواهیم به صورت  گروهی درباره نمایش اجرا شده بحث و گفتگو کنند و نتیجه صحبتهای هر گروه در کلاس بیان می شود .و معلم خود توضیحات تکمیلی را بیان می کند .

از آجا که هدف کلی درس نظارت و مراقبت خداوند بر اعمال انسان است چه خوب است که آیه « هو معکم این ما کنتم »(هر کجا باشید او با شماست ) را بزرگ روی مقوایی نوشته و در کلاس نصب کنیم و در مورد این آیه شریفه بیشتر صحبت کنیم . از مورادی که باید در این درس بعد از نظارت خداوند درباره آن صحبت کرد و توضیحاتی فراتر از کتاب ارائه نمود نظارت و مراقبت فرشتگان بر انسان است که این بحثها برای دانش اموزان بسیار شنیدنی و جالب خواهد بود .در مورد نظارت فرشتگان بر انسان می تونیم از تفسیر نمونه استفاده کنیم ( تفسیر آیات نامه عمل ) چون مطالب بسیار جالبی در باره دو فرشته ی مراقب انسان ( رقیب و عتید ) داره .

فعالیت های کلاسی که در این درس آمده بسیار جالب بوده و مسلما خود دانش اموزان با اشتیاق از خاطرات یا حوادثی که شاهد آن بوده اند صحبت می کنند .( اگر خود دبیر خاطره ای و یا داستانی در این مورد سراغ دارد خوب است که در ابتدا بیان کند تا دانش آموزان هم تشویق به سخن گفتن و بیان نظرات خود گردند .)


برای شروع و ایجاد انگیزه این درس روایت کوتاهی که از امام صادق و دو مرد فقیر آمده بسیار مناسب خواهد بود پس از بیان داستان همانطور که در فعالیت کلاسی نیز آمده ار دانش اموزان سئوال کنیم چرا امام صادق (ع) با این دو نیازمند دو رفتار متفاوت داشت ؟ و پس از اینکه چند دقیقه ای به گروهها فرصت تفکر و مشورت دادیم از آنها بخواهیم در این باره صحبت کنند.درباره ی آیه 7 سوره ی ابراهیم که در درس آمده در جلد 10 تفسیر نمونه توضیحات و تفسیر بسیار جالبی آمده است که مورد مطالعه قرار داده و در کلاس بیان کنیم باعث درک بهتر این مطلب خواهد شد   شکر ، مایه فزونی نعمت و کفر ، موجب فناست . بدون شک خداوند در برابر نعمت هایی که به ما می بخشد ، نیازی به شکر ما ندارد ، و اگر دستور به شکر گزاری داده آن هم موجب نعمت دیگری بر ما و یک مکتب عالی تربیتی است . در این قسمت به حقیقت شکر اشاره شده و مراحل آن که شامل شکر زبانی و شکر عملی است و با بیان بسیار ساده توضیح داده شده است .

اگر نعمت های خداوند را در مسیر درست خود استفاده کنیم شکر عملی به جای آورده ایم .و اگر وسیله ای شد برای طغیان و خود پرستی و غرور و غفلت و بیگانگی و دوری از خدا این عین کفران است !

البته افزایش نعمت های خداوند که به شکرگزاران وعده داده شده ، تنها به این نیست که نعمت های مادی تازه ای به آنها ببخشد ، بلکه نفس شکرگزاری که توأم با توجه مخصوص و عشق تازه ای نسبت به ساحت مقدس او است ، خود این نعمت بزرگ روحانی است .

سپس به عنوان برترین شکر و سپاس نماز خواندن ذکر شده است زیرا که نماز انسان را به یاد خدا می دارد و یاد خدا نفس مطمئنه به او می دهد و نفس مطمئنه او را به مقام بندگان خاص و بهشت جاویدان می رساند . برای استفاده بیشتر از این مطلب می توانید به جلد 16 و 13 تفسیر نمونه مراجعه کرده و مطالب بسیار جالبی درباره اهمیت نماز مطالعه کنید .

*نماز سدی است میان انسان و گناهان هنگامی که سد شکسته شد غوطه ور شدن در شهوات نتیجه قطعی آن است .

* نماز خواندن ما چیزی بر عظمت پروردگار نمی افزاید بلکه سرمایه بزرگی برای تکامل انسان است .

* یاد خدا ، البته یادی که مقدمه فکر و فکری که انگیزه عمل باشد .

* نماز وسیله شستشوی از گناهان

* نماز غفلت زداست . دوری از کبر و خود پسندی است . وسیله پرورش فضائل اخلاقی است .

* نماز روح انظباط را در انسان تقویت می کند .

فعالیت کلاسی

برای انجام این فعالیت بسیار مناسب است اگر وقت کلاس اجازه می دهد از روش بارش فکری استفاده کنیم از تعدای از گروهها بخواهیم درباره شکر نعمت گفته و عده ای درباره ناسپاسی نعمت سپس همه پاسخها را روی تابلو نوشته و بهترینها را انتخاب کنیم .برای پاسخ به این گونه فعالیتها توجه داشته باشیم ملاک پاسخی است که دانش اموز می دهد هر چند ناقص باشد پس نظر و گفته خود را تحمیل نکنیم .

ناسپاسی نعمت

شکر نعمت

نعمت خداوند

بی اهمیتی نسبت به درس

1-احترام به او

2- درس خواندن

معلم

اسراف

صدقه دادن

دارایی و توانایی مال

خلاف دستورات آنان عمل کردن

1-عمل به دستورات آنان

2- زیارت آرامگاه ایشان

پیامبران و امامان

دروغ گفتن

راستگوئی

زبان

به غیبت گوش دادن

شنیدن تلاوت قرآن

گوش

 

خودت را امتحان کن

1-شکر عملی چیست ؟ وقتی از چشم خود برای مطالعه کتابهای آموزنده استفاده می کنیم ، وقتی به پدر مادر و معلم خود احترام می گذاریم ، وقتی به افراد سالخورده و ناتوان کمک می کنیم ، در تمامی این موارد شکر عملی نعمت های خداوند را به جا می آوریم .

۲-مهم ترین فایده نماز خواندن را توضیح دهید .با نماز خواندن به یاد خداوند می افتیم و با او سخن می گوییم .او نیز حرفهای ما را می شنود و به ما توجه می کند

۳-حضرت علی (ع) درباره ی دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند چه می فرماید ؟

دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند بلند مرتبه ، نماز خواندن است .

سعی کنیم دعای پایان کلاس را حتما بخوانیم و قسمت خالی را دانش اموزان کامل کنند و در صورت امکان کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه را به کلاس آورده تا دانش آموزان هر چه بیشتر با این کتاب گرانقدر آشنا شوند

3- آیا انسان فقط در زمان خطر و مشکل به خداوند نیاز دارد ؟ خیر انسان چون آفریده و مخلوق خداست در تمام مراحل زندگی به خداوند نیاز دارد .

4- توضیح دهید چرا با وجود محافظت خداوند و فرشتگان از مردم ، باز عده ای دچار حوادث مختلف می شوند ؟ گاهی وقت ها انسان ها با بی دقتی یا سهل انگاری و یا حتی از سر نادانی ، خودشان را در برابر حوادث قرار می دهند . در حقیقت ، این افراد با اشتباهات و گناهانی که مرتکب می شوند ، خودشان را با دست خود از حمایت فرشتگان و حفاظت خداوند محروم می کنند .

برای شروع و ایجاد انگیزه :

وقتي كلاس اول راهنمايي بودم معلم علومي داشتيم خيلي به نماز اهميت مي داد و هميشه با بچه ها وقت نماز در نماز خانه حاضر مي شد. يكي از روزها در حال آزمايش بود و داشت آزمايش سلول هاي بشره  گياه را زير ميكروسكوپ به ما نشان مي داد ، يكي  از دانش آموزاني كه خودش هم به نماز اهميت مي داد و دانش آموز درس خوان هم بود ،با ادب نزد  معلم علوم رفت و گفت : معلم گرامي وقت نماز است كه ناگهان معلم علوم ضمن تشكر فراوان از اين دانش آموز عزيز فرمود: خداوند نام شما را در ليست نمازگزاران  واقعي بنويسد. از اينكه ما را از آزمايش دنيا به آزمايش آخرت رهنمون كردي و پس از آن فرمودند: نتيجه آزمايش را در دفتر علوم نوشته جلسه  بعد بياوريد و همه را جهت انجام  وضو و خواندن نماز فراخواند و موجب شد كه آن دانش آموز  را هميشه دوست داشته باشد.(اقای صفایی)

نکاتی پیرامون اهمیت نماز اول وقت :

سبک شمردن نماز، شکل‌های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها، تأًخیر در خواندن آن است.
دراین مورد روایات زیادی از معصومین وارد شده است که به چند مورد از آنها اشاره می‌شود:
رسول خدا (ص) فرمود:«از من نیست کسی که نماز را سبک بشمارد. به خدا قسم هر کس نماز واجبش را از اول وقت، به تأخیر بیندازد، در حوض کوثر نزد من نخواهد آمد و شفاعت من در روز قیامت نصیب او نمی‌گردد.»

شیطان از انسانی که نمازهای پنج‌گانه را در اول وقت بخواند، می‌ترسد اما نسبت به هر کس که نمازهای خود را به تاخیر بیفکند جرأت پیدا می‌کند و او را به ارتکاب گناهان بزرگ وادار می‌نماید.
امام باقر (ع) فرمود:«اولین چیزی که از بنده حسابرسی می‌شود نماز است؛ اگر نمازش قبول شد، اعمال دیگرش قبول می‌شود.»
اگر نماز در وقت خودش به آسمان بالا رود، به صورتی درخشان به سوی صاحبش باز می‌گردد و می‌گوید:«مرا حفظ کردی، خدا تو را حفظ کند!» اما اگر در غیر وقت آن خوانده شود، به صورتی تاریک به سوی صاحبش باز می‌گردد و می‌گوید:«مرا تباه کردی. خدا تو را تباه گرداند!»

ام حمیده پس از شهادت امام صادق علیه السلام می‌فرمود:
امام در موقع جان سپردن چشم‌های مبارک خود را باز کرد و فرمود«تمام اقوام مرا نزد من جمع کنید.» پس از اینکه همه به بالینش آمدند، نگاهی به آنها کرد و فرمود:«شفاعت ما اهل بیت به کسی که نماز را سبک بشمارد، نمی‌رسد»

رسول اکرم(ص) می فرمایند:

کسی که نماز واجبی را پس از گذاشتن وقتش بخواند، آن نماز بالا می رود در حالی که تاریک و وحشت آور است. و بخواننده خود      می گوید: مرا ضایع ساختی خدا تو را ضایع سازد چنانچه مرا ضایع کردی.

روایات وارده درباره لزوم مواظبت اوقات نماز و بجا آوردن در وقت، بسیار است. و زیاد سفارش شده که در اول وقت بجا آورده شود و بدون عذر از اول وقت تاخیر انداخته نشود و پیشوایان ما در سخت ترین حالات ، نماز اول وقت را ترک نمی فرمودند.

چنانچه در ارشادالقلوب آمده که حضرت امیرالمومنین (ع) در جنگ صفین، یک روز مشغول جنگ بودند و در آن حال بین دو صف به آفتاب می نگریستند ابن عباس پرسید: چرا به آفتاب می نگرید؟ فرمود: می خواهم زوال را ( که اول وقت نماز ظهر است) بشناسم تا نماز بخوانم. ابن عباس گفت: آیا در این گیرودار اشتغال به جنگ هنگام نماز خواندن است؟ آن حضرت فرمود: ما برای چه با این قوم می جنگیم؟ جنگ ما با آنها برای این است که نماز برپا شود.

نتایج اهمیت دادن به نماز:

برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی:

پیامبر اكرم(ص) فرمودند:"بنده ای نیست كه به وقت های نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد، مگر این كه من سه چیز را برای او ضمانت می كنم: برطرف شدن گرفتاری ها و ناراحتی ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و نجات از آتش."

ورود به بهشت و دوری از جهنم:

امام محمد باقر(ع) می فرمایند:"هر كس نماز واجب را در حالی كه عارف به حق آن است در وقتش بخواند، به گونه ای كه چیزی دیگر را بر آن ترجیح ندهد، خداوند برای وی برائت از جهنم می نویسد كه او را عذاب نكند، و كسی كه درغیر وقتش به جا آورد در حالی كه چیزی دیگر را بر آن ترجیح دهد، خداوند می تواند او را ببخشد یا عذابش كند.

 در امان بودن از بلاهای آسمانی:

قطب راوندی گوید: پیامبر خدا(ص) فرمود:هنگامی كه خداوند از آسمان آفتی بفرستد، سه گروه از آن، در امان می مانند: حاملان قرآن، رعایت كنندگان خورشید یعنی كسانی كه وقت های نماز را محافظت می كنند و كسانی كه مساجد را آباد می نمایند."

 خشنودی خداوند:

امام صادق(ع) می فرمایند: اول وقت، خشنودی خداست و آخر آن، عفو خداست، و عفو نمی باشد مگر از جهت گناه."  و در مقابل، تأخیر نماز موجب خشم خداست چرا كه پیامبر اكرم(ص) به حضرت علی(ع) فرمودند: "نماز را با وضوی كامل و شاداب در وقتش به جای آور كه تأخیر انداختن نماز بدون جهت، باعث غضب پروردگار است."

  استجابت دعا و بالا رفتن اعمال:

در حدیث است كه به هنگام ظهر درهای آسمان گشوده می شود و درهای بهشت باز می گردد و دعا مستجاب می شود ؛پس خوشا به حال كسی كه در آن هنگام برای او عمل صالحی بالا رود.در حدیثی دیگر از حضرت صادق(ع) آمده است كه فرمودند:"... بهترین ساعت های شب و روز، وقت های نماز است." سپس فرمودند:"چون ظهر می شود درهای آسمان گشوده شده و بادها می وزند و خداوند به خلق خود نگاه می كند. هر آینه من بسیار دوست دارم كه در آن هنگام، عمل صالحی برای من بالا رود.

در این درس بسیار مناسب است که قسمت دوم ان به صورت ایفای نقش توسط چند نفر از دانش آموزان اجرا شود سپس دبیر محترم به بیان نکات اساسی و کلیدی درس که همان واجبات و ارکان نماز است پرداخته و سعی شود در صورت امکان به نماز خانه رفته و صحیح خواندن نماز با دانش اموزان کار شود .

خودت را امتحان کن :

1-ارکان نماز چندتاست ؟ آن ها را نام ببرید .(پنج تا ) نیّت – قیام – تکبیرة الاحرام – رکوع – سجود

2- فرق میان ارکان و غیر ارکان چیست ؟ ارکان قسمت هایی از نماز است که اگر نماز گزار آنها را فراموش کند یا به اشتباه ، اضافه انجام دهد نمازش باطل خواهد شد . ولی اگر واجبات دیگر را فراموش کند یا به اشتباه اضافه انجام دهد ، نمازش باطل نخواهد شد .

3- چگونه می توان احکام نماز را یاد گرفت ؟ با مراجعه به توضیح المسائل مرجع تقلید خود .

                                                                   بسمه تعالی

آزمون ارزشیابی مستمر       درس پیام های آسمانی  پایه اول راهنمایی  مدرسه حضرت خدیجه کبری (س)         نام و نام خانوادگی:                                                   شعبه :          مدت امتحان : 45

1-آیه زیر را ترجمه کنید .1

 هو معکم این ما کنتم             .......................................................................  

2- امام سجاد (ع) : از دروغ بپرهیزید ، کوچک باشد یا بزرگ ، شوخی باشد یا جدی .نشان دهنده ی رشد ......................... است 5/

3- گزینه مناسب را انتخاب کنید .1

از میان نعمت های بیشماری که خداوند به انسان داده کدام نعمت موجب برتری انسان بر حیوانات است .

الف ) گوش                 ب) چشم                         ج) عقل                          د) اخلاق

 محافظان ویژه ای که خداوند برای محافظت از ما قرار داده چه کسانی هستند ؟

الف) فرشتگان           ب) امامان                        ج) پیامبران                    د) شیاطین

4- شماره هر حدیث را مقابل عبارت مربوط به ان بنویسید .1

1-فراگیری دانش به هر مسلمانی واجب است .

2- دانش را فراگیرید اگر چه نزد کافران باشد .

3- علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر .

4- در برابر کسی که علم از او می آموزید فروتن باشید .

ثروت واقعی........

تواضع نسبت به معلم.......

علم آموزی برای همه.......

علم آموزی از هر کس.......

5- علم و دانش چه تاثیری بر موفقیت ما در کارهایمان دارد ؟1

 

6- مراحل کسب دانش را با استفاده از حدیث ارزشمند پیامبر اکرم (ص) توضیح دهید .1

7- نوع رشدهای زیر را مشخص کنید .1

دندان دراوردن کودک . ..................................                   توانایی خواندن و نوشتن . ..............................

حقوق دیگران را رعایت کردن . ...........................               کسی که به فقیران کمک می کند . ......................

8- منظور از کلمه رشد چیست ؟ 5/

 

9- به نظر شما رشد جسمی ما چگونه می تواند به رشد عقلی ما کمک کند ؟ 1

 

۱۰- چرا خداوند همواره ما را می بیند و به ما توجه دارد؟ 5/

 

۱۱- توضیح دهید چرا با وجود محافظت خداوند و فرشتگان از مردم باز هم عده ای دچار حوادث مختلف می شوند ؟1/5

 

ده و نمایش را در دو قسمت پشت سر هم اجرا می کنند سپس از دانش آموزان می خواهیم به صورت  گروهی درباره نمایش اجرا شده بحث و گفتگو کنند و نتیجه صحبتهای هر گروه در کلاس بیان می شود .و معلم خود توضیحات تکمیلی را بیان می کند .

از آجا که هدف کلی درس نظارت و مراقبت خداوند بر اعمال انسان است چه خوب است که آیه « هو معکم این ما کنتم »(هر کجا باشید او با شماست ) را بزرگ روی مقوایی نوشته و در کلاس نصب کنیم و در مورد این آیه شریفه بیشتر صحبت کنیم . از مورادی که باید در این درس بعد از نظارت خداوند درباره آن صحبت کرد و توضیحاتی فراتر از کتاب ارائه نمود نظارت و مراقبت فرشتگان بر انسان است که این بحثها برای دانش اموزان بسیار شنیدنی و جالب خواهد بود .در مورد نظارت فرشتگان بر انسان می تونیم از تفسیر نمونه استفاده کنیم ( تفسیر آیات نامه عمل ) چون مطالب بسیار جالبی در باره دو فرشته ی مراقب انسان ( رقیب و عتید ) داره .

فعالیت های کلاسی که در این درس آمده بسیار جالب بوده و مسلما خود دانش اموزان با اشتیاق از خاطرات یا حوادثی که شاهد آن بوده اند صحبت می کنند .( اگر خود دبیر خاطره ای و یا داستانی در این مورد سراغ دارد خوب است که در ابتدا بیان کند تا دانش آموزان هم تشویق به سخن گفتن و بیان نظرات خود گردند .)

خودت را امتحان کن

1-چرا خداوند همواره ما را می بیند و به ما توجه دارد ؟ چون ما را دوست دارد.

2- اگر خداوند لحظه ای از ما و جهان پیرامون ما مراقبت نمی کرد ، چه حوادثی ممکن بود به وجود آید ؟ جهان آفرینش از بین می رفت و ما هم بدون مراقبت خداوند قادر به زندگی کردن نخواهیم بود

ديني اول راهنمايي

 با عرض سلام خدمت همکاران عزیز

خوب است همیشه برای شروع درس با سئوالی یا شعری و یا یک داستان در رابطه با موضوع درس ایجاد انگیزه کنیم و دانش آموز را به فضای کلاس آورده و پس از ان درس را شروع کنیم .

كلاس پنجم ابتدايي بودم پدر بزرگم بسيار مرد مهربان و دوست داشتني است در اواخر پاييز يكي از روزها كه جمعه بود پس از اينكه من تكاليفم را انجام  دادم دست مرا گرفت و براي گردش برد بعد اينكه به خارج از شهر رسيديم به درختاني رسيديم كه يك برگ سبز هم نداشت خواستيم زير سايه آنها بنشينيم ، سايه اي نبود ،من گفتم : چرا اينجا درختان خشك شده را نمي بريد و نمي سوزانند ؟ پدر بزرگ جوابي نداد ،به خانه برگشتيم بعد از 40 تا 45 روز بعد مجددا يكي از  روزهاي تعطيل دست مرا گرفت و غذاي ظهر هم با خود برديم اما وقتي به آن درختان رسيديم پر از برگ سبز شده بودند به سكوت آن روز پدربزرگم پي بردم و تازه فهميدم كه او خواست به من درس بدهد كه هميشه و در همه جا براي من مفيد باشد اينجا بود كه فصل هاي  سال را براي من معرفي كرد و مقايسه فصل پاييز و بهار را توضيح داد كه من از اين توضيحات  به قيامت و معاد پي بردم از اينكه به من درس زيبايي داده بود بسيار  تشكر كردم دستش را به احترام بوسيدم و نزديك  غروب به خانه آمديم، آنچه ياد گرفته بودم براي خانواده تعريف كردم و همه بسيار خوشحال شديم.(اقای صفایی)

من همیشه برای ورود به بحث دنیا مزرعه آخرت داستان کوتاهی دارم که بسیار مورد توجه دانش اموزانم قرار میگیره و خودشون درباره اون بحث و نتیجه گیری میکنن:

یکی بود یکی نبود در روزگاران قدیم دو دوست بودند به نامهای علی و قلی . علی انسانی پرتلاش و اهل کار بود ولی قلی برعکس انسانی تن پرور و تنبل . شغل هر دوی آنها کشاورزی بود وقتی فصل کاشت گنده فرارسید علی به بازار رفت بهترین بذر را تهیه کرد زمین خود را با زحمت فراوان شخم زد و بذرها را با دقت در زمین پراکنده ساخت ، هر روز به محصول خود سرمیزد و علفهای هرز آن را از بین نی برد و خلاصه مراقبت زیادی از محصولش می کرد .

ولی قلی تنبل قصه ما فصل کاشت حوصله نداشت زمینش را شخم بزند می گفت چه اشکال دارد مگر روی همین زمین گندم سبز نمی شود با بی حوصلگی بذری نامرغوب تهیه کرد و بدون دقت و فکر آن را روی زمین سفت ریخت و به خانه رفت تا استراحت کند اصلا زحمتی نکشیدو به محصولش هم سر نزد ...

حالا فصل برداشت شده بود هر دو با هم به مزرعه هایشان رفتند  قلی در کمال ناباوری دید تمام مزرعه علی پراست از گندم هایی با ساقه های طلایی و بسیار مرغوب ولی زمین او پر بود از علف هرز و خوشه های لاغر و ضعیف گندم که به درد درو کردن نمی خورد قلی با ناراحتی گفت چرا اینطوری شد ؟ شما چه فکر می کنید بچه ها ...

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر 1389ساعت 11:55  توسط محمدی فر  | 

موضوعات مربوط به قران

پيش گزيده چه کارهایی انجام دهیم تا شور و اشتیاق تلاوت قرآن در انسان زیاد و تقویت شود؟

چه کارهایی انجام دهیم تا شور و اشتیاق تلاوت قرآن در انسان زیاد و تقویت شود؟

‏یکی از چیزهایی که باعث میشود تا شور و اشتیاق قرآنی در انسان زیاد شده و بیشتر به سمت این کتاب الهی کشیده شود، شناخت و معرفت پیدا کردن به این کتاب الهی است، زیرإ هر چه شناخت و معرفت انسان نسبت به قرآن بیش‏تر گاهم‏های بیش‏تری را به سمت آن خواهد برداشت. وقتی انسان با این کتاب الهی مأنوس و آن را تلاوت نماید جاذبه فوق ، فوق العاده آن او را جذب کرده و در جنگ درون، یعنی جهاد اکبر،به او کمک میکند. قرآن برای تقویت اراده انسان و رفع هم‏ها و غم‏ها و اضطراب و نگرانیها بسیار عالی و مفید است و باعث میشود که صفات رذیله در انسان از بین برود، چرا که "شفاء لها فی الصّدور" (1) میباشد.
قرآن نور است: "قد جائکم من اللَّه نور و کتاب مبین؛ (2) وقتی قرآن خواندی دلت نورانی میشود. غم و غصه، نگرانی و اضطراب خاطرات از بین میرود، به تو نیرو میدهد و اراده ات را قوی میکند اگر چه معنای آن را ندانی. مهم‏تر از همه این که قرآن مجید بهترین راه را برای انسان نشان داده. و بالاترین هدایت‏ها را در خود دارد؛ زیرا میفرماید: "انّ هذا القرآن یهدی للّتی هی أقوم" (3) در نتیجه وقتی انسان این معانی را بفهمد، به سوی قرآن کشیده میشود، لذا توصیه ما به شما این است که: اولاّ شناخت و معرفت لازم و مفیدی نسبت به این معجزه جاودان پیامبر(ص) پیدا نمایید. ثانیاً زندگانی معصومین (ع) و توصیه و سفارش‏های آن بزرگوار را نسبت به قرآن مجید مطالعه فرمایید تا به عظمت و ارزش این کتاب بیش‏تر پی ببرید. ثالثاً نوارهای قرآنی قاریان بزرگ و مشهور را تهیه و یا گوش فرا دهید تا لذت شنیدن قرآن را از طریق شنیدن و تلاوت کردن به دست آورده و بیشتر به سمت قرآن کشیده شوید. رابعاً؛ جزوات و یا قرآنی که به سی جزء تقسیم شده و به صورت جیبی و یا کیفی در آمده را تهیه نموده و هر روز یکی از آن جزوه‏ها را همراه داشته و از آن تلاوت نمایید و کم کم یک جزء را در هر روز مرور بفرمایید با این روش‏ها حتی میتوانید در هر ماه یک ختم قرآن نمایید. انشاء اللَّه .
پاورقی ها:
1 - نمل (16)، آیه 69.
2 - حدید (57)، آیه 16.
3 - اسراء (17) آیه 9.

پيش گزيده چگونه می توان با قرآن مأنوس شد؟ روش های پیشنهادی برای حفظ آسان قرآن چیست؟

چگونه می توان با قرآن مأنوس شد؟ روش های پیشنهادی برای حفظ آسان قرآن چیست؟

‏ حفظ قرآن آمادگی و مقدماتی را نیاز دارد که به برخی اشاره می شود:
1- قصد و اراده: تصمیم اولین محرّک هر شخص برای دستیابی به مقامات بالا است.
نیّت هر فردی در زمینة حفظ قرآن ابتدا فقط باید خدا باشد و با استمداد از عنایت الهی وارد حفظ قرآن شود.
2- پشتکار قوی: اراده و تصمیم جدی وقتی با همت و پشتکار همراه گشت، زمینه ساز پیشرفت و تکامل می گردد.
3- توکّل به خدا: "من یتوکّل علی اللّه فهم حسبه؛ هر کس به خدا توکل کرد، خدا او را کفایت می کند".
بعد از قصد و نیت خدا جویانه، و تلاش و پشتکار مهمترین عامل موفقیت، توکل به خدا است.
4- دعا:‌برای کسب موفقیت بیشتر در زمینه حفظ قرآن و هر امر دیگری انسان نیازمند به ارتباط با خدا و راز و نیاز با او است.
عواملی که در سهولت حفظ قرآن مؤثرند:
اموری که حفظ قرآن را آسان می سازند و موجب می شوند که انسان زودتر به مقصد برسد، عبارتند از:
1- قرآن انتخابی: انتخاب یک نوع قرآن معیّ با چاپ مرغوب، عامل مؤثری در سهولت و افزایش سرعت حفظ است.
2- برنامه ریزی دقیق و منظم: عالم چون نظم دارد، هستی و بقا دارد. خداوند نظم آفرین، اهمیت نظم را در دستگاه آفرینش با تعبیرات مختلفی بیان کرده است و از این طریق انسان را به داشتن نظم و رعایت میزان و عدالت (که به معنی نظم و قرار دادن هر چیزی در جایش می باشد) دعوت کرده است.
اگر در همة امور زندگی، مخصوصاً در فعالیت های علمی وحفظ قرآن و برنامة روزمرة دقیق و حساب شده و منظمی وجود داشته باشد، زودتر و آسان تر می توان به هدف رسید و شاهین پیروزی را به پرواز در آورد.
وقت و شرایط مناسب را خود انسان باید به وجود آورد، نه این که در انتظار پیش آمدن فرصت ها بنشیند.
در برنامه ریزی نکاتی را باید مدنظر قرار دارد، از جمله:
1- مبنای برنامه ریزی صفحات قرآن باشد، نه آیات، چون طول آیات یکسان نیست.
2- حفظ قرآن در برنامة هر روز باید قرار گیرد و هیچ وقت از آن تخلّف نشود.
3- برای این که برنامه ریزی با واقعیت های زندگی هماهنگ باشد لازم است در برنامه، حداقل فاصله زمانی برای حفظ در نظر گرفته شود، ولی حداکثر آن مشخص نباشد تا برنامه قابل انعطاف گردد.
4- برای این که حفظ از عمق بیشتری برخوردار باشد و دیرتر از خاطر انسان برود بهتر است برنامة‌ حفظ را در چهار مرحله در هر شبانه روز تنظیم نماید:
مرحلة اوّل، با دقت و تمرکز به آیات نگاه می کنیم.
مرحلة دوّم: با دقت بیشتر و با توجه به ترجمه و معنای آیاتی که باید حفظ کنیم، می نگریم.
مرحله سوم: شروع می کنیم به حفظ کردن.
مرحلة چهارم: خود آزمایی. بهترین زمان برای خود آزمایی پیش از خوابیدن است آن چه را که در روز حفظ کرده ایم. شب پیش از خواب از خود امتحان می گیریم.
3- زمان مناسب: مسئلة زمان را از دو جهت باید در نظر داشت:
اوّلاً : در ساعات ثابت و معیّنی باشد. همان گونه که هنگام فرا رسیدن شام یا ناهار به علت ترشحات معده، احساس گرسنگی می کنیم، یعنی معدة خود را برای دریافت غذا آماده ساخته است، اگر حفظ مطالب نیز در زمان و ساعت مشخصی انجام گیرد، حافظة انسان به تدریج خود را آمادة پذیرش آیات جدید می نماید.
ثانیاً: ساعات معیّن برای حفظ و مطالعه را چه زمانی انتخاب کنیم؟
بی گمان یکی از مناسب ترین وقت ها برای حفظ و مطالعه، ساعات شروع روز است که ذهن بعد از استراحت شبانه، آمادگی بیشتری برای فعالیت دارد. تجربه ثابت کرده است که سحرگان و صبحگاهان بهترین زمان برای فعالیت های علمی و حفظ است. مشکل بیداری با مقاومت چند روزه حل می گردد و بعد از چند روز لذّت و شیرینی سحر خیزی را تحصیل خواهد نمود.
بعد از صبح و سحر، هر زمانی که انسان آمادگی و شرایط لازم را برای حفظ داشته باشد، مناسب ترین زمان است.
4- مکان مناسب: برخی از ویژگی های مکان مناسب برای مطالعه و حفظ کردن عبارتند از:
1- خلوت ، ساکت، ساده و بی پیرایه: هر مکانی که در تمرکز حواس اختلاف ایجاد کند، مکان مناسبی نیست.
2- محیط هایی که دارای هواس سالم و آزاد و لطیف باشند و گرایش به برودت و سردی داشته باشد، زیرا های گرم علاوه بر این که کسالت آور و خسته کننده و همراه با خواب آلودگی است، توان حافظه را کاهش می دهد و تمرکز حواس را از بین می برد.
3- نور و رنگ، کافی و متعادل باشد.
4- تمرکز حواس و تقویت اراده: با تقویت اراده، حواس خود را متمرکز کنید، و از نفوذ افکار خارجی و خاطره های تلخ و شیرین که ذهن را به خود مشغول می کند، جلوگیری نمایید.
کلیة عواملی را که می توانندباعث پراکندگی افکار شوند، مثل گرسنگی، تشنگی، خستگی، اضطراب، نگه داشتن ادرار یا به کسی قول دادن یا انتظار کشیدن از بین ببرد.
5- دوست گیری در حفظ: حافظ قرآن، فردی را که از جهات اخلاقی و رعایت نظم و قول و وعده، اهل رعایت و تقوا است، به عنوان دوست حفظ قرآن برگزیند، و هماهنگ قرآن را حفظ کنند و زمانی را برای تمرین و پرسش هم دیگر تعیین نمایند.
6- تکرار: هر آیه ای را تا به خوبی حفظ نکرده ایم، برای حفظ آیه بعدی اقدام نکنیم. پس از حفظ کردن،‌ اقلاً پنج بار تکرار کنیم. پس از حفظ پنج آیه، مجدداً هر پنج آیه را با هم تکرار کنید.
هر هفته یک بار آن چه را که در طول هفته حفظ کرده اید، تکرار نمایید و برای این که آیات در ذهنتان استقرار پیدا کنند و هیچ گاه فراموش نشود. هر ماه یک بار آن چره که حفظ کرده اید، تکرار کنید.
پاسخ نامه را با ذکر دو حدیث به پایان می بریم:
امام صادق(ع) فرمود: "الحافظ القرآن، العامل به، مع السفره الکرام البرره؛ کسی که قرآن را حفظ کند و به آن عمل نماید، در قیامت رفیق فرشتگان و سفرای الهی خواهد بود".[1]
کسی که قرآن را با زحمت و بسیار خواندن حفظ کند، خداوند دو برابر پاداش حفظ قرآن را به وی می دهد.[2]
پاورقی:
1)محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 4، چاپ سوم، ترجمة باقر کمرئی، ص 413، باب فضل حامل القرآن، حدیث 2.
2) همان، ص 414، حدیث 4.

پيش گزيده چه نشانه هایی مبنی بر الهی بودن قرآن وجود دارد؟ در مورد پرسش شما دو رویکرد وجود دارد

چه نشانه هایی مبنی بر الهی بودن قرآن وجود دارد؟

در مورد پرسش شما دو رویکرد وجود دارد. اندیشمندان اسلامی بر این عقیده‏اند که قرآن وحی الهی است و اندیشه و فرهنگ و الفاظ بشری در پدید آمدن آن دخالتی نداشته است.
در دنیای غرب اکثر متفکران غربی برخلاف متفکران اسلامی معتقدند که کتب مقدس مسیحیان و یهودیان یعنی تورات و انجیل الفاظ خداوند نبوده، حتی الفاظ پیامبران یعنی حضرت موسی و حضرت عیسی نمیباشند، بلکه پیروان این دو پیامبر، این کتب رانوشته‏اند.
توماس میشل در این مورد میگوید:
"مسیحیان معتقدند که خداوند کتاب‏های مقدس را به وسیله مؤلفان بشری نوشته است این افراد مانند دیگر انسان‏ها با محدودیت‏های زبان و تنگناهای علمی دست به گریبان بوده‏اند. اصولاً مسیحیان نمیگویند که خدا کتاب‏های مقدس را بر مؤلفان بشری املا کرده، بلکه معتقدند که او به ایشان قدرت بیان پیام الهی به شیوه خاص خودشان و همراه با نگارش مخصوص و سبک نویسندگی ویژه هر یک را داده است. اقلیتی بسیار ناچیز از مسیحیان گمان میکنند کتاب‏های مقدس با همین الفاظ، از طرف خدا بر پیامبر نازل شده‏اند".(1)
اعتقاد "توماس میشل" مختص به وی نبوده و اکثر متفکران غربی به این امر اذعان دارند، به عنوان مثال "جان بی. ناس" به این مسئله معتقد بوده و آن را در کتاب خود مطرح مینماید.(2)
صرف پذیرفتن این امر که کتب مقدس مسیحیت الفاظ بشری است، مستلزم آن نیست که کتب دینی همه ادیان، الفاظی بشری باشند. به دیگر سخن: وجود چند کتاب مقدس مانند تورات و انجیل که الفاظی بشری هستند، موجب آن نمیشود که با تعمیم نا به جا و مغالطه‏آمیز نتیجه گرفته شود که هر کتاب مقدسی، الفاظ بشری است.
تمام پیامبران اولوالعزم و از جمله حضرت موسی و عیسی دارای کتاب آسمانی بودند که وحی و الفاظ الهی بود اما پس از ایشان این کتب و شریعتشان مورد تحریف واقع شده.
افراد زیادی سبب تحریف در دین مسیحیت شده‏اند و یکی از شخصیت‏های برجسته مسیحیت که به اعتراف نویسندگان مسیحی سبب تحریف دین مسیحیت شده است "پولس" میباشد.(3)
در مورد قرآن هیچ مانع برون دینی در پذیرش ادعای این که قرآن، الفاظ الهی بوده و پیامبر اسلام و دیگر انسان‏ها در تکوین آن دخالتی نداشته‏اند، وجود ندارد.
از جهت درون دینی قرآن و روایات پیامبر اکرم و ائمه هدی(ع) به صورت صریح و آشکار بشری بودن قرآن را با تأکیدهای بسیار و به صورت‏های گوناگون نفی نموده و بیان کرده‏اند که قرآن وحی الهی و الفاظ غیر بشری است.
در ذیل به برخی از این آیات اشاره میکنیم:
خداوند در آیات متعددی منکران الهی بودن قرآن را به مبارزه دعوت میکند، یعنی از آن‏ها میخواهد اگر قرآن را از ناحیه بشر میدانند، آنان نیز چنین قرآنی و دست کم یک سوره مثل سوره‏های قرآن را بیاورند.
خداوند میفرماید: "اگر تمام انسان‏ها و جن‏ها را جمع نموده و آن‏ها را به یاری طلبند، نمیتوانند همانند قرآن را بیاورند."(4) از این طریق، غیر بشری بودن قرآن را ثابت مینماید.
در سوره مبارکه هود، تحدی به ده سوره از سوره‏های قرآن شده است و میفرماید:
"اگر راست میگویید (که قرآن ساخته دست بشر است) شما هم ده سوره همانند این قرآن را بیاورید".(5)
در سوره مبارکه یونس تحدی به یک سوره از قرآن شده میفرماید: "اگر راست میگویید، یک سوره همانند آن را بیاورید".(6)
در آیات متعدد بر این نکته اشاره شده که پیامبر در تکوین قرآن و الفاظ آن دخالتی نداشته است:
أ) در بعضی از آیات خداوند برای اثبات این که پیامبر در تکوین قرآن دخالتی نداشته و الفاظ قرآن الهی است، به سابقه پیامبر(ص) و شخصیت حضرت میان مردم همان عصر اشاره میکند و میفرماید: "تو نوشتن و نیز خواندن را نمیدانستی، پس چگونه میتوانستی این آیات را بیاوری؟!".(7)
از نظر تاریخی ثابت شده است که پیامبر پیش از آوردن قرآن و قبل از وحی الهی، خواندن و نوشتن نمیدانست و هیچ نوشته یا سخنی که همانند قرآن باشد، از او وجود ندارد، سپس به یکباره (از زمان نزول وحی) سخنانی فوق درک بشری با همه حقایق معنوی و اعجاز لفظی و بیانی توسط او ابلاغ میشود.
ب) خداوند دسته دیگری از آیات وحی و قرآن را مستقل از تجربه و تلاش و حتی اراده رسول خدا معرفی نموده و به خودش مستند میسازد و میفرماید:
"ای رسول! به هنگام دریافت وحی زبان خویش را حرکت مده تا بر خواندن آن شتاب کنی.
جمع کردن آن و خواندنش بر ما است. پس از آن که ما خواندیم، تو خواندن آن را دنبال کن".(8)
اگر محتوای قرآن محصول تراوش‏های فکری و تجدید و تلاش‏های سیاسی اجتماعی پیامبر بود، آیا توصیه در آیات فوق معنا میداد؟ آیا پیامبر به خودش میگوید قبل از این که قرآن تمام شود (خواندن تمام شود) زبانت را حرکت مده و قبل از این که وحی قرآن تمام شود، عجله نکن. صریح این آیات، چنین برداشت را باطل میشمارد.
قرآن معجزه جاوید پیامبر اسلام و دلیل نبوت و راستگویی پیامبر اسلام است، یعنی دلیل اعتبار اسلام است و اعجاز آن از جهات گوناگون قابل اثبات است. از نظر اعجاز لفظی، سبک بیان، اسلوب و آهنگ که این مورد بیشتر برای عرب زبانان قابل فهم است. از نظر غنای معنایی و مفهومی و اعجاز آن. در قرآن علوم مختلف بیان شده است که در این میان علوم انسانی به جهت هدف قرآنی که رساندن انسان‏ها به سعادت و کمال است، چشمگیرتر است. ارزش‏های اخلاقی ارزشمند و متعالی، حقوق، سیاست، اقتصاد، تاریخ، اعتقادات و... در عین حال که قرآن کتابی نوشته شده در یک علم خاص نیست، بسیاری از حقایق و اصول مربوط به علوم بشری را دارا میباشد. برای فهم چنین مواردی به خصوص بیان آنها برای پیروان سایر ادیان کافی است مقایسه‏ای بین قرآن و دیگر کتاب‏های آسمانی در زمینه‏های مختلف به عمل آید. توحید و یکتاپرستی در آیات در بالاترین مرتبه خود بیان شده است.
در آیات قرآنی، عالیترین معانی و مفاهیم برای رسیدن به مقام کشف و شهود بیان شده. خدایی که در همه جا حضور دارد. از رگ گردن به انسان نزدیک‏تر است. از تمام اسرار درون انسان آگاهی دارد. به هر جا بنگریم او را مشاهده میکنیم که آیات فراوان در این زمینه وجود دارد گسترش مکاتب عرفانی در جهان اسلام و معانی بسیار دقیق و عمیقی که از عرفان اسلامی در این زمینه به دست ما رسیده الهام گرفته از همین آیات است.
اعجاز علمی قرآن در قرن‏های اخیر بین مفسران جایگاه ویژه‏ای یافته است. چون علوم تجربی تکامل یافت و رشد سریع نمود، رازهای علمی قرآن را آشکار کرد. این درحالی بود که کتاب مقدس "تورات و انجیل" هر روز با پیشرفت علوم، عقب نشینی کرد و تحریفات آن آشکار شد. از این رو مفسران در موارد متعدد به اعجاز علمی قرآن (آیاتی که از قوانین و یافته‏های علمی بشر در چندین قرن بعد خبر میدهد) اشاره کرده‏اند(9)، حتی دانشمندان اروپایی به ابعاد علمی قرآن اعتراف دارند، برای مثال "لوراواکیسا واگلیوی" استاد دانشگاه ناپل میگوید "ما در این کتاب گنجیه‏ها و ذخایری از علوم میبینیم که فوق استعداد و ظرفیت باهوش‏ترین اشخاص و بزرگ‏ترین فیلسوفان، قویترین رجال سیاست و قانون است و به دلیل این جهات است که قرآن نمیتواند کار یک مرد تحصیل کرده و دانشمند باشد".(10)
مقصود از معجزه علمی بودن قرآن آیاتی است که بدین صورت باشد:
1 - رازگویی علمی باشد، یعنی مطلب علمی را که قبل از نزول آیه کسی از آن اطلاع نداشته، بیان کند، به طوری که مدت‏ها بعد از نزول آیه مطلب علمی کشف شود و این مسأله علمی طوری باشد که با وسایل عادی که در اختیار بشر عصر نزول بود، قابل کشف نباشد.
2 - اخبار غیبی در مورد وقوع حوادث طبیعی و جریانات تاریخی باشد که در هنگام نزول آیه کسی از آن اطلاع نداشته و پس از خبر دادن قرآن، همان خبر واقع شود و این خبر طوری باشد که به وسیله وسایل عادی قابل پیش بینی نباشد.
پس اگر مطلبی را قرآن خبر داده که قبلاً در کتاب‏های آسمانی گذشته به آن اشاره شده و یا در مراکز علمی یونان و ایران و... در لا به لای کتاب‏های علمی و آرای دانشمندان آمده، و یا مطلبی باشد که طبیعتاً و به صورت غریزی قابل فهم است، این امور معجزه علمی محسوب نمیشود.(11)
قرآن کشفیات مهم علوم جدید از قبیل کرویت زمین، نظریه خورشید مرکزی، حرکت زمین،(12) گرده افشان گیاهان(13) و... را تأیید کرده است.
اگر بخواهیم درباره تمام آیاتی که مربوط به اعجاز علمی قرآن است بحث کنیم، سخن طولانی خواهد شد. در قرآن آیاتی است که منطبق با فرضیه‏های علوم کیهان شناس، زیست‏شناسی، ریاضی و پزشکی است.
برای نمونه آیه 19 سوره حجر، ترکیب خاص نباتات؛ آیه 23 همین سوره، تلقیح میان نباتات؛ آیه 3 سوره رعد، قانون ازدواج و تعمیم آن به عالم نباتات؛ آیه 53 سوره طه، موضوع حرکت وضعی و انتقالی زمین؛ آیه 17 سوره رحمن، وجود یک قاره دیگر؛ آیه 4 سوره معارج، اصل کروی بودن زمین را بیان میکند.
در ذیل به توضیح اجمالی برخی از آیات اشاره میکنیم.
1 - "والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم؛خورشید که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است. این تقدیر خداوند است".(14)
این آیه به وضوح حرکت مستمر خورشید را بیان میکند اما در این که منظور از حرکت چیست، مفسران بحث‏های فراوانی دارند. آخرین و جدیدترین تفسیر برای آیه همان است که اخیراً دانشمندان کشف کرده‏اند که خورشید با مجموعه منظومه شمسی در وسط کهکشان به سوی ستاره دوردست "دوگا" در حرکت است. عبارت "تجری" تمام این حرکت‏ها و حرکت‏های دیگر را که در آینده کشف خواهد شد بیان میکند.(15)
2 - "و لا الشمس نبغی لها أن تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون؛ نه برای خورشید سزاوار است که به ماه رسد و نه شب به روز پیش میگیرد و هر کدام از آن‏ها در مسیر خود شناورند".(16) در آیات 38 و 40 سوره یس برای خورشید هم حرکت جریانی قائل شده و هم دورانی. یک جا میگوید "والشمس تجری" و در جای دیگر از شناور بودن خورشید در فلک سخن میگوید: "کل فی فلک یسبحون"
آن روز که این آیات نازل شد، هیئت بطلمیوس با قدرت هر چه تمام‏تر بر محافل علمی حاکم بود. طبق این فرضیه، اجرام آسمانی به خودی خود گردشی نداشتند، بلکه در دل افلاک (که اجسامی بلورین و متراکم و در هم همچون طبقات پوست پیاز بودند) میخکوب شده بودند و حرکت آن‏ها تابع حرکت افلاکشان بود. در آن روزگار نه ستاره بودن خورشید مفهومی داشت و نه حرکت طولی و جریانی خورشید، اما بعد از فرو ریختن پایه‏های فرضیه بطلمیوس در پرتو کشفیات قرون اخیر و آزاد شدن اجرام آسمانی از قید و بند افلاک بلورین این نظریه قوت گرفت که خورشید در مرکز منظومه شمسی ثابت و بی حرکت است و تمام منظومه شمسی پروانه وار به گرد او میچرخند.
در این زمان نیز هنوز مفهوم آیات فوق که حرکت طولی و دورانی را به خورشید نسبت میداد، روشن نبود تااین که با پیشرفت علوم امروزه چند نوع حرکت برای خورشید ثابت شد.
حرکت وضعی آن به دور خورشید و حرکت طولی آن همراه با منظومه شمسی به سوی نقطه مشخصی از آسمان، حرکت دورانی آن همراه مجموعه کهکشانی که جزئی از آن است و به این ترتیب یک معجزه دیگر علمی برای آن به ثبوت رسید.(17)
3 - "اذا السماء النشقت؛در آن هنگام که آسمان شکافته شود".(18)
در حدیثی از امیرمؤمنان در تفسیر این آیه آمده که منظور از شکافتن آسمان این است که آسمان‏ها از کهکشان‏ها جدا میشود. این حدیث که از معجزات علمی محسوب میشود، از حقیقتی پرده بر میدارد که در آن زمان هیچ یک از دانشمندان به آن نرسیده بودند. دانشمندان فلکی امروز با مشاهدات نجومی خود و به وسیله تلسکوپ‏های عظیم و نیرومند ثابت کردند که عالَم مجموعه‏ای از کهکشان‏ها است و هر کهشکان مجموعه‏ای از منظومه‏ها و ستارگان است. به همین دلیل آن‏ها را شهرهای ستارگان مینامند، کهکشان راه شیری معروف که با چشم قابل مشاهد است، مجموعه عظیم و دایره مانندی از همین منظومه‏ها و ستارگان است.
حضرت امام علی(ع) میفرمایند: "در آستانه قیامت این کواکب را که مشاهده میکنیم، از کهشکان جدا میشود و نظام همگی به هم میخورد".(19)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پینوشت‏ها:
1 - توماس میشل، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، چاپ اول، 1377، ص 26.
2 - جان. بی. ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم، 1377، ص 623 - 627.
3 - محمد قطب، سکولارها چه میگویند؟ ترجمه جواد محدثی، نشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، بهار 1379، ص 14 - 15.
4 - اسراء (17) آیه 88.
5 - هود (11) آیه 13.
6 - یونس (10) آیه 38.
7 - هود، آیه 13 و یونس، آیه 38.
8 - قیامت (75) آیه 19 - 16.
9 - تفسیر نمونه، ج‏5، ص 435 و ج‏8، ص‏227 و ج 10، ص 119 و ج 11، ص 183 و ج 15، ص 586 و...
10 - تفسیرنمونه، ج‏1، ص 138.
11 - پژوهش در اعجاز علمی قرآن، دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، ص 85.
12 - طه (20) آیه 53.
13 - حجر (15) آیه 22.
14 - یس (36) آیه 38.
15 - تفسیر نمونه، ج‏18، ص 381 - 382.
16 - یس، آیه 40.
17 - تفسیر نمونه، ج 18، ص 388 و 389.
18 - انشقاق (84) آیه 1.
19 - روح المعانی، ج‏30، ص 87 ؛ در المنثور، ج‏6، ص 329، به نقل از تفسیر نمونه، ج 26، ص 303 و 304.
+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر 1389ساعت 11:26  توسط محمدی فر  | 

تصاوير

تصاوير
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آبان 1389ساعت 11:20  توسط محمدی فر  | 

مذهبی

 مذهبی

آیات و احادیث درباره حجاب ( و روابط بین زن و مرد )

مقدمه

آیات و احادیث درباره مطیع بودن در برابر دستورات خدا و رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع)


امام صادق (ع) : مبادا شیفته چیزی شوید که خداوند بر شما حرام کرده زیرا هرکس پرده ی حرمت خدا را در این دنیا بدرد خداوند میان او و بهشت و نعمتها و خوشی و مقام ارجمند پایدار و دائمی آنجا که برای اهلش مقرر شده برای همیشه جدائی افکند.   روضة الکافی جلد 1 صفحه 4

امام صادق (ع) : بدانید که هرچه را خداوند دستور داده که از آن دوری کنید آنرا حرام فرموده ( و این دستور دلیل بر حرمت آن است ) و از آثار رسولخدا (ص) و سنت ( و روش ) او پیروی کنید و از هوای نفس و آراء خود پیروی نکنید که گمراه شوید ، زیرا گمراه ترین مردم در پیشگاه خدا آن کسی است که از هوای نفس و رای خود بدون راهنمایی خدا پیروی کند.   روضة الکافی جلد 1 صفحه 9

امام صادق (ع) : مبادا در محرماتی که خداوند در ظاهر و باطن قرآن حرام کرده اصرار ورزید در صورتیکه خدای تعالی ( درباره پرهیزکاران ) فرموده : (( و بر آنچه کرده اند دانسته اصرار نورزند )) ( سوره آل عمران آیه 135 )   روضة الکافی جلد 1 صفحه 13

امام صادق (ع) : بدانید جز این نیست که خدا دستور داده و نهی فرموده تا در آنچه دستور داده فرمانبریش کنند و از آنچه نهی فرموده خودداری کنند ، پس هرکه پیروی از دستور او کرد اطاعت او را کرده و بر خیری که نزد او است رسیده و هرکه خودداری نکند از آنچه نهی فرموده نافرمانی او را کرده و اگر بر همین حال نافرمانی بمیرد خداوند به رو در آتش دوزخش اندازد.   روضة الکافی جلد 2 صفحه 14

امام صادق (ع) : بر شما باد به فرمانبرداری خدا تا می توانید که خدا است پروردگار شما.  روضة الکافی جلد 1 صفحه 14

امام صادق (ع) : بدانید که اسلام همان تسلیم ( یعنی این که در برابر دستورات خدا و قرآن و پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) تسلیم باشیم و از آنها پیروی کنیم بدون چون و چرا ) است و تسلیم همان اسلام پس هرکه تسلیم گشت محققا مسلمان شده و هرکه تسلیم نشد مسلمان نیست ، و هرکه خوش دارد که به حد نهائی احسان و نیکوکاری رسد باید فرمانبرداری خدا را کند زیرا هرکه فرمانبرداری خدا را کرد بحد نهائی احسان رسیده است.   روضة الکافی جلد 1 صفحه 14

امام صادق (ع) : و بدانید آنان که منکرند آنها تکذیب کنندگانند ، و تکذیب کنندگان همان منافقان و دو رویانند ، و خدای عزوجل درباره منافقین فرموده و گفته اش حق است : (( همانا منافقین در پائین ترین طبقه دوزخند و برای آنان یاوری نخواهی یافت )) ( سوره نساء آیه 145 )   روضة الکافی جلد 1 صفحه 15

امام صادق (ع) : و هرکه دوست دارد که بداند خدا او را دوست دارد باید به اطاعت خدا عمل کند و از ما پیروی کند ، آیا نشنیده اید گفتار خدای عزوجل را که به پیامبرش (ص) فرماید : (( بگو اگر خدا را دوست دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد ، )) ( سوره آل عمران آیه 31 )  روضة الکافی جلد 1 صفحه 20

امام صادق (ع) : به خدا سوگند هرگز بنده ای فرمانبرداری خدا را نکند جز آنکه خداوند پیروی ما را در فرمانبرداری او داخل گرداند ، و به خدا پیروی نکند بنده ای از ما جز آنکه خدا دوستش دارد ، و به خدا هیچگاه بنده پیروی ما را وا مگذارد جز آنکه ما را دشمن دارد و به خدا هیچگاه کسی ما را دشمن ندارد جز آنکه نافرمانی خدا را کرده و هرکه در حال نافرمانی خدا بمیرد خداوند او را خوار گرداند و به رو در آتش دوزخ اندازد ، و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان است.  روضة الکافی جلد 1 صفحه 20

امام صادق (ع) : اگر چنانچه مردمی خدای یگانه و بی شریک را پرستش کنند ، و نماز را بر پا دارند ، و زکات بدهند ، و حج خانه خدا را به جا آورند ، و ماه رمضان را روزه دارند ، سپس به چیزی که خدا کرده ( یا فرموده ) یا پیغمبرش (ص) ساخته ( یا فرموده ) اعتراض کنند و بگویند : که چرا بر خلاف آن نساخته ( یا چرا فلان سخن را فرموده ) ؟ یا در دل خود چنین اعتراضی کنند ( گرچه به زبان نیاورند ) به همین گفته هایشان و اعتراضشان مشرک شوند ، سپس امام (ع) این آیه را تلاوت فرمود : (( نه چنین است به پروردگار تو سوگند ایمان نیاورند تا به داوری بگزینند تو را در آنچه سر زده است بین ایشان و سپس نیابند در دلهای خویش چاره ای از آنچه تو قضاوت کرده ای و تسلیم شوند تسلیم شدنی )) ( سوره نساء آیه 65 ) سپس حضرت صادق (ع) فرمود : بر شما است که تسلیم باشید.   اصول کافی جلد 4 صفحه 115

سوره نساء آیه 59 : ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا را و اطاعت کنید صاحبان ولایت را که دوازده امام معصومند.

سوره نساء آیه 80 : هرکس اطاعت کند از رسولخدا قطعا اطاعت کرده است از خدا.

سوره آل عمران آیه 31 : بگو ای پیغمبر به مردم اگر شما دوست خدا هستید پس تبعیت کنید از من و مطیع و فرمانبردار من که پیامبر او هستم باشید.

سوره نساء آیه 69 : و کسانی که اطاعت کنند از امر خدا و رسول خدا ایشان محشور می شوند با کسانی که نعمت داد خدا بر ایشان از پیغمبران و راستگویان و شهیدان و صدیقین.

سوره آل عمران آیه 32 : بگو به مردم اطاعت کنید خدا و رسول خدا را پس اگر برگردند از حکم تو ای پیغمبر کافر هستند.

سوره احزاب آیه 36 : و سزاوار نباشد برای هیچ مرد مومن و زن مومنه ای که اختیار کند حکم دیگری هرگاه حکم کند خدا و رسول خدا کاری را برای او بلکه باید مطیع و فرمانبردار باشد و چون و چرا نکند.

عزیزان با توجه به آیات قرآن و روایات از ائمه اطهار (ع) که در بالا ذکر کردیم باید در مقابل سخنان خدا و قرآن و پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) تسلیم باشیم و به سخنانشان گوش بدهیم.  ( معنی اسلام هم تسلیم است که هرکس به دین اسلام گرویست باید در مقابل سخنان خدا و امامان و پیغمبران تسلیم باشد و به این سخنان مقدس ایمان آورد )

اگر هم خدا و ائمه اطهار (ع) هم ما را از انجام دادن کاری نهی کردند علت و سببی داشته است ( و به نفع خودمان است که سخنانشان را گوش دهیم )

توبه

 شخصی از امام علی(ع) پرسید: بزرگترین گناه کبیره کدام است؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: مایوس و ناامید شدن از رحمت الهی. میزان الحکمه جلد 3صفحه 462

برای خواندن احادیث درباره توبه و شرایط توبه روی لینک زیر کلیک کنید :

آیات و روایات از ائمه اطهار (ع) درباره توبه

آیات قرآن درباره حجاب

سوره احزاب آیه 59 : بگو ای پیغمبر زنان و دختران خود را و زنان و دختران مومنین را که نزدیک خود کنند و فرا گیرند روپوش و چادر خود را که این چادر سر کردن زن و روسری پوشیدن او نزدیکتر است به اینکه شناخته شوند به صلاح و عفت پس به رنج نیفتند از آزار جسوران و خدا آمرزنده مهربانست.

سوره احزاب آیه 55 : نیست گناهی بر زنان که بی پوشش باشند نزد پدرانشان و پسرانشان و برادران و پسران برادران و پسران خواهرشان و در نزد زنان مومنه و بندگانشان از غلام و کنیزی که این زنان مالک آنها هستند و بترسید از خدا البته خدا بر هر چیز گواهست ( همه چیز را میداند )

سوره احزاب آیه 32 : ای زنهای پیغمبر چون شما شرافت یافتید به اینکه زن پیغمبر شدید مثل یکی از سایر زنان نیستید پس اگر پرهیزکار و ترسناک از معصیت خدا و فرمانبر دار خدا و رسول او هستید نرمی و نازکی مکنید در گفتار خود با مردان اجنبی که طمع کند در شما آنکه در دلش مرضی از امراض شهوت انگیز و بگوئید گفتاری که پسندیده خدا و رسول است.

سوره احزاب آیه 33 : و قرار گیرید در خانه های خود و اظهار نکنید زینت و پیرایه های خود را مانند اظهار و خودنمائی زنان در زمان جاهلیت.

سوره نور آیه 30 : بگو ای پیغمبر برای مومنین که بپوشند چشمهای خود را از آنچه نظر بر آنها روا نباشد و محافظت کنند عورتهای خود را از حرام ، این چشم پوشیدن و حفظ عورت کردن پاکیزه تر است برای ایشان از بی باکی البته خدا آگاه است به آنچه میکنند.

سوره نور آیه 31 : و بگو برای زنهای مومنه که آنها هم بپوشند چشمهای خود را از آنچه نظر بر آن روا نباشد و محافظت کنند عورتهای خود را از حرام و ظاهر نکنند زینتهای خود را مگر آنچه هویدا و ظاهر است از زینت چون لباس ، و باید بیندازد مقنعه های خود را بر گریبانهای خود که گردنشان پوشیده شود و ظاهر نکنند زینتهای دیگر خود را مگر از برای شوهران خود یا پدرها یا پدرشوهرها یا پسران یا پسرشوهران یا برادران یا پسر برادران یا پسر خواهران یا زنان اهل دین خود ، یا کنیزان خود اگرچه هم دین ایشان نباشند یا کسانیکه بی حاجتند به زنان ( چون ابلهان که برای طعمه در پی انسان آیند یا کودکانی ) که ( از امور جنسی ) اطلاع ندارند  و باید نزنند زنان پاهای خود را بر زمین تا اینکه دانسته شود آنچه پنهان میدارند از زینت خود ( مثل خلخال و غیره که چون دستبند در پا میکردند ) و توبه کنید بسوی خدا همه شما ای گروه گروندگان شاید شما رستگار شوید.

احادیث درباره حجاب ( و روابط بین زن و مرد )

مولا علی (ع) : اختلاط و گفتگو مردان با زنان نامحرم سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد ، و دلها را منحرف میسازد.   بحارالانوار جلد 74 صفحه 291

رسول خدا (ص) : بین مردان و زنان نامحرم جدایی ایجاد کنید ( تا با هم برخورد و تماس نداشته باشند ) زیرا هنگامی که آنان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و با هم رفت و آمد داشتند ، جامعه به دردی مبتلا خواهد شد که درمان نخواهد داشت.  بهشت جوانان صفحه 468

مولا علی (ع) می فرمایند : من و فاطمه به محضر مبارک رسول خدا (ص) مشرف شدیم و او را در حالی که شدیدا گریه میکرد مشاهده نمودیم به او گفتم : پدر و مادرم به فدایت ، چه چیزی شما را به گریه واداشته است ؟ حضرت فرمود : ای علی در شب معراج که به آسمان رفتم ، زنان امت خود را در عذاب شدید دیدم به طوری که آنها را نشناختم . از همین رو برای آنچه از شدت عذاب آنها دیدم گریان هستم بعد فرمود :

1-زنی را دیدم که او را به موهایش آویزان کرده بودند ، و مغز سرش می جوشید.

2-زنی را دیدم که به زبانش آویزان بود ، و حمیم در حلق او می ریختند.

3-زنی را دیدم که گوشت بدنش را می خورد و آتش از زیر آن زبانه می کشید.

4-زنی را دیدم که دو پایش به دستهایش بسته و بر او مارها و عقربها مسلط بودند.

5-زنی را دیدم که به دو پستانش آویزان شده بود.

6-زنی را دیدم کر و کور و لال ، در حالی که در تابوتی از آتش ، مغز سرش از دماغش خارج میشد و بدن او به صورت جذام و برص می بود.

7-زنی را دیدم که به دو پایش آویزان کرده اند ، در حالی که در تنوری از آتش بود.

8-زنی را دیدم که گوشت بدنش را از قسمت جلو و عقب به وسیله قیچیهائی از آتش جدا می کردند.

9-زنی را دیدم که صورت و دستهایش آتش گرفته ، در حالی که روده هایش را میخورد.

10-زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدن او بدن الاغ ، و بر او هزار هزار انواع عذاب بود.

11-زنی دیدم به صورت سگ که آتش از عقب او خارج میشد و ملائکه با گرز آهنین از آتش بر سر و بدنش می کوبند.

بعد حضرت فاطمه (س) خطاب به پدر بزرگوارش فرمود : به من بگو که این زنان عمل و روششان چه بود که خداوند چنین عذابی را برای آنان مقرر فرموده است ؟

رسول خدا (ص) فرمود :

آن زنی که او را به موهایش آویزان کرده بودند ، برای این بود که موهایش را از مردان نامحرم نمی پوشانید.

آن زنی که به زبانش آویزان بود ، برای این بود که شوهرش را با زبانش اذیت میکرد.

اما آن زنی که گوشت بدنش را می خورد ، بدنش را برای مردم زینت میکرد.

آن زنی که به پاهایش آویزان بود برای اینکه از خانه بدون اجازه شوهرش خارج میشد.

اما آن زنی که به دو پستانش آویزان بود ، از همبستر شدن با شوهرش خود داری میکرد.

آن زنی که پاهایش به دستهایش بسته بود و مارها و عقربها بر او مسلط بودند ، برای اینکه از آبی که نجس و آلوده بود برای وضوء و شست وشوی استفاده می کرده و رعایت پاکی و نجسی را نمی نموده است. و همچنین با لباس نجس و کثیف بوده و پس از جنابت و حیض غسل انجام نمی کرد و در نمازش سستی میکرد.

اما آن زنی که کر و لال بود از راه زنا بچه دار میشد و به شوهرش نسبت می داد.

آن زنی که صورت و بدنش را با قیچی جدا می کردند ، خود را بر مردان عرضه میکرد.

اما آن زنی که صورت و بدنش می سوخت ، در حالی که روده هایش را می خورد برای اینکه واسطه عمل منافی عفت بود.

آن زنی که سرش سر خوک و بدنش بدن الاغ بود سخن چین و دروغگو بود.

آن زنی که بصورت سگ بود به خاطر آنکه در دنیا آوازه خوان و حسود بود.

آنگاه رسول خدا (ص) فرمود : وای بر زنی که شوهرش را ناراحت کند ، و سعادتمند آن زنی است که شوهرش از او راضی باشد.

عیون الاخبار الرضا جلد 1 صفحه 249  ، بحارالانوار جلد 103 صفحه 246

حضرت محمد (ص) : خانمها نباید در وسط جاده حرکت کنند ، فقط می توانند در کنار دیوار و حاشیه جاده و خیابان حرکت نمایند. ( خانمها نباید جلب توجه کنند و در وسط خیابان ها و جاده نباید راه روند و در کنار دیوار و حاشیه جاده و خیابان حرکت کنند )  گزیده کافی جلد 5 صفحه 163

حضرت محمد (ص) : هر خانمی که خود را معطر و خوشبو کند ( عطر بزند ) و سپس از خانه خارج شود ، همواره مورد لعنت خدا و ملائکه خواهد گرفت ، تا وقتی که به خانه برگردد ، هرچند برگشتش به خانه طول بکشد.  گزیده کافی جلد 5 صفحه 163 ، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 559

امام صادق (ع) : اگر مردی غیرت ندارد ، دل او وارونه است.  گزیده کافی جلد 5 صفحه 174

مولا علی (ع) : ای مردم عراق ، شنیده ام بانوان شما در جاده ها حرکت می کنند و با تنه زدن به مردان راه خود را می گشایند ، شما حیا و آزرم ندارید ؟ گزیده کافی جلد 5 صفحه 174

به امام صادق (ع) عرض شد خانمها می توانند برای شرکت در نماز عید ، به خارج از شهر بروند ؟ امام (ع) گفت : نه ، مگر زنان پیر با کفشهای کهنه.  گزیده کافی جلد 5 صفحه 175

حضرت محمد (ص) : کسی که با زن نامحرمی دست بدهد ، در روز قیامت در حالی می آید که دستهایش به گردنش بسته شده است . آن گاه دستور می رسد او را به جهنم ببرید. ( در صورتیکه که توبه نکرده باشد )  ثواب الاعمال و عقاب الاعمال  صفحه 607

حضرت محمد (ص) : کسی که با زن نامحرمی شوخی کند ، در مقابل هر کلمه ای که در دنیا به او گفته است ، هزار سال حبس میشود.( در صورتیکه که توبه نکرده باشد ) و اگر مردی زنی را با رضایت او از راه حرام در آغوش بکشد ، ببوسد ، یا با او نزدیکی کند یا شوخی کند و با آن زن گناهی انجام دهد ، آن زن همان قدر گناهکار است که مرد گناه کرده و اگر مرد به زور این کارها را انجام دهد ، گناه هر دو به عهده مرد است.  ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 607

حضرت محمد (ص) : کسی که چشمانش را از نگاه حرام به زنی پر کند ، خداوند در روز قیامت چشمانش را با میخهای آتشین و آتش پر مینماید و تا زمانی که خداوند بین مردم حکم می نماید ، به دین حالت خواهد بود.آنگاه دستور می رسد که او را به جهنم ببرید. ( در صورتیکه که توبه نکرده باشد ) ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 615  

حضرت محمد (ص) : خداوند عزوجل از زنی که چشم خود را از غیر شوهر یا غیر محرم خود پر کند ، خیلی خشمگین می گردد ، و بدون تردید اگر چنین کند ، خداوند تمام کارهای نیک او را از بین می برد.و اگر در بستر غیر شوهرش بخوابد ( زنا کند ) به عهده خدای متعال است که پس از عذاب نمودن او در قبرش ، با آتش او را بسوزاند.  ( در صورتیکه که توبه نکرده باشد )  ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 615

حضرت محمد (ص) : بهترین مسجد برای زن کنج خانه است.  نصایح صفحه 37 حدیث 686

ممغممولاعلی (ع) : پیوسته امت مسلمان به راه خیر قدم می نهند ، تا زمانی که از فرهنگ و آداب و رسوم ( مانند پوشیدن لباس و غذا خوردن و ... ) از کافران تقلید نکنند.و اگر در آداب از بیگانگان پیروی کردند خداوند قادر آنان را ذلیل می گرداند. بحارالانوار جلد 79 ( 76 ) صفحه 303 باب التجمل و اظهار النعمه

امام صادق (ع) : خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد که به مومنان بگو که در لباس ، خوراک و آداب و رسوم ، دشمنان خدا را سرمشق قرار ندهید که اگر چنین کنید شما هم مثل آنان دشمنان خدا محسوب می گردید.  بهشت جوانان صفحه 477 ، وسائل الشیعه جلد 3 صفحه 279

حضرت محمد (ص) : کسی که خود را شبیه غیر مسلمان درآورد ، از ما نیست.  نهج الفصاحه صفحه 509 ، بهشت جوانان صفحه 167

از این احادیث درمیابیم که در همه مسائل مخصوصا مساله حجاب و روابط بین زن و مرد که بحث ما است نباید از جوامع غربی تقلید کنیم و نگوییم چون در جوامع غربی وضعیت حجاب و روابط بین زن و مرد رعایت نمی شود ما هم رعایت نکنیم.

حضرت محمد (ص) : شیطان به حضرت موسی (ع) گفت : ای موسی ! با زنی که به تو محرم و یا حلال نیست خلوت مکن ( تنها مباش ) ، به خاطر آنکه هیچ مردی با زن نامحرمی خلوت نمی کند ، مگر این که من همراه آن دو هستم. ( و خودم شخصا آن دو را برای گناه و رابطه نامشروع تحریک و وسوسه می کنم ) بحارالانوار جلد 13 صفحه 350 ، جلد 63 صفحه 251 ، جلد 72 صفحه 197 ، جلد 104 صفحه 48

حضرت محمد (ص) : برای زنی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد روا نیست روز یا شب مسافرت نماید در حالی که  ( مرد محرم ) و شوهرش همراه او نباشد.  بهشت جوانان صفحه 470 

امام صادق (ع) : نگاه کردن به زنان نامحرم تیری از تیرهای مسموم شیطان است ، وای بسا که یک نگاه باعث حسرتی طولانی گردیده است.  ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 569

حضرت محمد (ص) : پیغمبر اکرم (ص) نهی فرمودند از اینکه زن بدون اجازه شوهر از منزل بیرون رود ، و چنانچه بیرون رفت ، همه فرشتگان آسمان و همه جن و انس همگی او را لعن و نفرین کنند ، و نهی فرمودند از اینکه زن خود را برای غیر شوهرش بیاراید و آرایش کند ، که اگر چنین کاری کند بر خداوند است که او را با آتش بسوزاند ( در صورتیکه که توبه نکرده باشد ) ، و نهی فرمودند که زن نزد غیر همسرش یا خویشان محرمش بیش از پنج کلمه در صورت ناچاری سخن بگوید .   من لایحضر الفقیه جلد 5 صفحه 308 ، امالی شیخ صدوق مجلس 66 صفحه 423

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدران گرامیش از حضرت علی (ع) نقل فرمود که : روزی شخص نابینایی اجازه ورود خواست. فاطمه علیهاسلام برخاست و چادر به سر کرد. رسول خدا فرمود : چرا از او رو می‌گیری، او که تو را نمی‌بیند ؟ فاطمه (س) عرض کرد : او مرا نمی‌بیند ، اما من که او را می بینم. و او اگر چه مرا نمی‌بیند ولی بوی مرا که حس می‌کند . رسول خدا فرمود: { شهادت می دهم که تو پاره تن منی }

روزی رسول خدا از اصحاب خود پرسید : نزدیکترین حالات زن به پروردگارش کدام است ؟ اصحاب نتوانستند جواب بدهند. این سؤال به گوش فاطمه (س) رسید. فاطمه (س) فرمود : نزدیکترین حالات زن به پروردگارش وقتی است که در خانه اش بنشیند { و خود را در کوچه و بازار، جلو چشم نا محرمان قرار ندهد } وقتی رسول خدا (ص) این سخن را شنید ، فرمود: { فاطمه پاره تن من است }


امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) می‌فرماید: روزی رسول خدا از ما پرسید : بهترین کار برای زنان چیست ؟ فاطمه (س) پاسخ داد : بهترین کار برای زنان این است که مردان را نبینند و مردان نیز آنها را نبینند ، رسول خدا فرمود:{ فاطمه پاره تن من است }


رسول خدا (ص) بعد از ازدواج حضرت فاطمه (س) کارها را بین او و علی (علیه السلام)  تقسیم کرد و فرمود کارهای منزل با فاطمه (س) و کارهای خارج از منزل با علی (ع). فاطمه (علیها سلام) می‌فرماید : هیچ کس نمی‌‌داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.


روزی فاطمه زهرا (سلام الله علیها) به اسماء فرمود : چه بد است این تخته‌هایی که بدن مرده را برای تشییع جنازه روی آن می‌گذارند! زیرا وقتی زنی را روی آن قرار می دهند و پارچه ای بر بدنش می کشند، حجم بدن او معلوم است. اسماء گفت: من که در حبشه بودم ، می‌دیدم مردم آنجا تابوتی از چوب درست می‌کردند و مرده را داخل آن می‌گذاشتند. سپس اسماء با چوب خرما تابوتی لبه‌دار درست کرد و به فاطمه (علیهاسلام) نشان داد. حضرت فاطمه (س) بسیار خوشحال شد و فرمود : این خیلی خوب است. وقتی مرده را داخل آن قرار دهند و پارچه‌ای روی آن بکشند ، دیگر معلوم نمی‌شود مرده ، مرد است یا زن . و فرمود : پس از مرگم ، مرا در همین تابوت بگذارید.

 بحارالانوار، جلد 43، صفحات 91 ، 92، 93 ، 54 ، 81 ، 189 

 رسول خدا )ص( فرمود : زنان در خانه به جایی که بر کوچه و بازار اشراف داشته باشند نروند، چرا که نگاه مردان به آنها خیره می‌شود. به آنان سوره نور را بیاموزید چون در این سوره از تحریم و عقوبت زنا و نیز از اجتناب نگاه به نامحرم سخن به میان آمده است.

 امیرالمومنین )ع( در وصیت خود به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود : با پوشش و حجابی که برای همسرانت قرار می‌دهی، چشم آنان را از هوس و حرام بازمی‌داری، چرا که حجاب برای آنها ثبات بیشتری به ارمغان می آورد. از خروج بی‌حساب و بی‌رویه زنان از خانه جلوگیری کن، زیرا مفاسدی دارد؛ و اگر می‌توانی، کاری کن که همسرانت غیر از تو را نشناسند و با مردان رفت و آمد نداشته باشند.

 ام سلمه می گوید : روزی من و میمونه خدمت رسول خدا بودیم که ابن مکتوم نابینا آمد. پیامبر به ما دو نفر فرمود چادر به سر کنیم و خود را بپوشانیم. ما گفتیم : یا رسول الله ، ابن مکتوم که نابیناست و ما را نمی‌بیند. پیامبر (ص) فرمود : آیا شما هم کورید و او را نمی بینید؟!.

امام رضا (ع)  در نامه‌ای به یکی از یاران خود نوشت : نگاه به موی زنان حرام است، چون موجب تحریک و فساد است.
 بحارالانوار، جلد 103 باب 61 و 62. بحارالانوار، جلد 104، باب 91

رسول خدا (ص) فرمود : هرکس به نامحرم نگاه کند، خداوند چشم او را روز قیامت از آتش پر می‌کند ؛ مگر اینکه در دنیا توبه کند.

و نیز فرمود : همه چشم‌ها در روز قیامت گریانند مگر چشمی که در دنیا از ترس خدا بگرید و چشمی که به نامحرمان نگاه نکند و چشمی که در راه خدا شب را تا به صبح بیدار باشد.
و نیز فرمود : نگاه به نامحرمان تیری است مسموم از تیرهای ابلیس. هر کس از ترس خداوند چشم خود را از نگاه حرام باز دارد، خداوند ایمانی به او عطا فرماید که شیرینی آن را در قلبش حس کند.
و نیز فرمود : زنا برای همه اعضای انسان وجود دارد : زنای چشم، نگاه به نامحرمان است، زنای زبان، سخن گفتن با نامحرمان ، زنای گوش، شنیدن سخن نامحرمان و زنای دست، لمس بدن نامحرمان است.
امام صادق علیه السلام فرمود : هر کس نامحرمی را دید و چشم خود را به طرف آسمان بلند کرد یا بست، خداوند در بهشت، حورالعین بهشتی را به عقدش درمی‌آورد.
 بحار الانوار جلد 104، باب 91، ص 31 تا 42  

  امام باقر (ع) : سخن گفتن با زن نامحرم ، از دامهاي شيطان است. مستدرك الوسائل جلد 14 صفحه 273

حضرت محمد (ص) : نابود شدن ( جهنمی شدن ) زنان امت من بخاطر دو چیز است : 1. علاقه به طلا ( و مال دنیا )  2. لباسهای نازک و بدن نما ، و نابود شدن ( جهنمی شدن ) مردان امت من در ترک علم ( یعنی دنبال فهمیدن دین و احکام آن نمی روند ) و جمع آوری مال ( جمع آوری مال از راه حلال مشکلی ندارد ، در صورتیکه که ما را از آخرت نیز غافل نکند ، و تا آنجایی که وسعمان می رسد به فقیران کمک کنیم )       ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 431

علی بن جعفر (ع) از برادرش موسی بن جعفر (ع) روایت کرده است که فرمود : بهشت بر سه کس حرام گشته : سخن چین ، شرابخوار ، و دیوث ( یعنی بی ناموس و بی عفت ) که فاجر و نابه کار است.  ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه 495

حضرت محمد (ص) در سفارشهایی به علی (ع) فرموده است یا علی ده طائفه از این امت به خدای بزرگ ایمان ندارند و ملحق به کافران اند ، که یک گروه از این طائفه دیوثان هستند.  نصایح صفحه 303 

حضرت محمد (ص) فرمودند ده گروه از ورود به بهشت ممنوع هستند ، که یکی از گروه دیوث است.  نصایح صفحه 301

حضرت محمد (ص) : ده طائفه از این امت خود را مومن دانند اما در واقع کافرند : ، که یکی از این طائفه دیوث است.  نصایح صفحه 296

حضرت محمد (ص) : ده طائفه از امت من وارد بهشت نشوند ، جز اینکه توبه کنند ، که یکی از این گروه دیوث است که غیرت ناموسی ندارد.  نصایح صفحه 297

حضرت محمد (ص) : بوی بهشت از مسافت پانصد سال راه شنیده میشود ولی عاق والدین و دیوث آن را نمی شنوند . عرض شد : ای رسول خدا دیوث کیست ؟ فرمود کسی که زنش زنا دهد و او بداند. خصال الصدوق جلد 1 صفحه 81 تو مشکلات خود را بنویس، پاک کن را به خدا بسپار


( اندرز گرانبها از لقمان حکیم
۱- اى فرزند : توبه را به تاءخير مينداز كه مرگ ناگهان مى رسد.


۲- غنايت را در قلب نگهدار ، و فقرت را براى ديگران بازگو مكن .


۳- قانع باش تا غنى باشى ، و متقى باش تا عزيز باشى .

۴- آنچه را نمى دانى بياموز ، و آنچه را مى دانى بياموزان .۵- هرگز صدایت را بلند مکن زیرا بلندترین صداها صدای الاغ است.۶- با سه فرد مدارا كن : مريض ، سلطان ، همسر.۷- از زنان بد ، به خدا پناه ببر ، و از خوبان ايشان نيز بر حذر باش.
۸- آتش آتش را خاموش نكند و شر شر را ، پس آتش بدى را با نيكى خاموش ساز.۹- بى نيازترين مردم كسى است كه به آنچه دارد قناعت كند ،

و نيازمندترين مردم كسى كه چشمش به دست مردم باشد.۱۰- بكوش امروزت از ديروزت بهتر ، و فردايت از امروزت نيكوتر باشد.

زيرا هركس كه دو روزش مساوى باشد زيان ديده ، وكسى كه امروزش از ديروزش بدتر باشد ملعون است .۱۱- اى فرزند ، اگر بهشت را دوست دارى ، بدان كه خداوند طاعت را دوست دارد.

پس دوست بدار آنچه را خدا دوست دارد ، تا آنچه را دوست دارى به تو عطا نمايد.

و اگر دوزخ را دوست ندارى ، بدان كه پروردگار تو معصيت را دوست ندارد ،

پس دوست مدار آنچه را خداوند دوست ندارد ، تا خداوند ترا از آنچه دوست ندارى نجات بخشد.۱۲- از مردم پند گير پيش از آنكه از تو پند گيرند

  

خلقت حضرت ادم-ع-

در روایات مطرح شده است که امام باقرعلیه السلام به جابر بن یزید می گوید: «گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؛ آری به خدا قسم! خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالم ها و آدم ها هستی».( صدوق، خصال، ج2، ص450)
برخی از اندیشمندان اسلامی بر اساس این روایات معتقدند که آدم علیه السلام نخستین انسانی نبوده که گام بر روی کره خاکی نهاده است؛ بلکه قبل از او انسان های دیگری بوده اند که به دلایل نامعلومی نسلشان منقرض گشته است.( منشور جاوید، جعفر سبحانی، ج4، ص94)
در خصوص خلقت آدم دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است که برخی عبارتند از:
1. پیش از حضرت آدم، هیچ موجودی از آدم یا شبیه آدم وجود نداشته و حضرت آدم یک دفعه و به طور مستقل خلق شده است.
2. پیش از حضرت آدم، موجوداتی شبیه آدم و جن بوده اند و سپس یا از بین رفته اند و یا هنوز هم وجود دارند.
3. پیش از حضرت آدم، انسان هایی وجود داشته، ولی تکامل نایافته بودند و به هر دلیل از میان رفته و منقرض شده اند و آن گاه حضرت آدم بدون ارتباط با آدم های گذشته، به طور کامل مستقل آفریده شد.
4. پیش از حضرت آدم، انسان هایی وجود داشته اند و تکامل نایافته بودند؛ اما از میان نرفتند؛ بلکه در بستر تکامل خود به مرحله انسانیت رسیده، حضرت آدم علیه السلام نخستین انسان و نخستین پیامبر از نسل همه آدم ها بوده و یک باره خلق نشده است.( ر.ک: یوسفی اشکوری؛ بازخوانی قصد خلقت؛ محمدتقی جعفری، آفرینش انسان؛ مصباح یزدی، معارف قرآن؛ مشکینی، تکامل در قرآن؛ سبحانی، خلقت انسان؛نصری، مبانی انسان شناسی در قرآن؛بازرگان، طبیعت و تکامل؛ سبحانی، داروینیسم یا تکامل انواع؛ احد فرامرز قرا ملکی، موضع علم و دین در خلقت انسان)
از مجموع آیات قرآنی این نکته به دست می آید که سرسلسله افراد انسانی، موجودی به نام حضرت آدم علیه السلام بوده است و افراد نسل او بر اثر نطفه هایی که در رحم مادرانشان انعقاد پیدا می کنند، ایجاد می شوند؛ اما این که خود آدم چگونه پیدا شده، از جمع آیات به این نتیجه می رسیم که حضرت آدم علیه السلام بدون پدر و مادر، از عناصر خاکی و روحی الهی ایجاد شده است.
بنابراین اگر هم شواهدی دال بر وجود موجوداتی شبیه به انسان در سال های بسیار دور پیدا شده است، منافاتی با این مسئله ندارد که انسان های فعلی از نسل آدم وحوا می باشند و آدم و حوا از نسل انسان ها یا شبه انسان های گذشته نمی باشند و در علم امروز هم چنین چیزی اثبات نشده است و تنها در حد یک فرضیه آن هم در نزد بعضی از زیست شناسان مطرح می باشد.
منبع:http://www.askquran.ir

-

خلقت حضرت ادم -ع-

در روایات مطرح شده است که امام باقرعلیه السلام به جابر بن یزید می گوید: «گویا تو گمان می کنی که خداوند فقط این عالم را آفرید و بس و همچنین گمان می کنی که خداوند بشری غیر از شما نیافریده است؛ آری به خدا قسم! خداوند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفرید و تو در آخر این عالم ها و آدم ها هستی».( صدوق، خصال، ج2، ص450)برخی از اندیشمندان اسلامی بر اساس این روایات معتقدند که آدم علیه السلام نخستین انسانی نبوده که گام بر روی کره خاکی نهاده است؛ بلکه قبل از او انسان های دیگری بوده اند که به دلایل نامعلومی نسلشان منقرض گشته است.( منشور جاوید، جعفر سبحانی، ج4، ص94)در خصوص خلقت آدم دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است که برخی عبارتند از:1. پیش از حضرت آدم، هیچ موجودی از آدم یا شبیه آدم وجود نداشته و حضرت آدم یک دفعه و به طور مستقل خلق شده است.2. پیش از حضرت آدم، موجوداتی شبیه آدم و جن بوده اند و سپس یا از بین رفته اند و یا هنوز هم وجود دارند.3. پیش از حضرت آدم، انسان هایی وجود داشته، ولی تکامل نایافته بودند و به هر دلیل از میان رفته و منقرض شده اند و آن گاه حضرت آدم بدون ارتباط با آدم های گذشته، به طور کامل مستقل آفریده شد.4. پیش از حضرت آدم، انسان هایی وجود داشته اند و تکامل نایافته بودند؛ اما از میان نرفتند؛ بلکه در بستر تکامل خود به مرحله انسانیت رسیده، حضرت آدم علیه السلام نخستین انسان و نخستین پیامبر از نسل همه آدم ها بوده و یک باره خلق نشده است.( ر.ک: یوسفی اشکوری؛ بازخوانی قصد خلقت؛ محمدتقی جعفری، آفرینش انسان؛ مصباح یزدی، معارف قرآن؛ مشکینی، تکامل در قرآن؛ سبحانی، خلقت انسان؛نصری، مبانی انسان شناسی در قرآن؛بازرگان، طبیعت و تکامل؛ سبحانی، داروینیسم یا تکامل انواع؛ احد فرامرز قرا ملکی، موضع علم و دین در خلقت انسان)از مجموع آیات قرآنی این نکته به دست می آید که سرسلسله افراد انسانی، موجودی به نام حضرت آدم علیه السلام بوده است و افراد نسل او بر اثر نطفه هایی که در رحم مادرانشان انعقاد پیدا می کنند، ایجاد می شوند؛ اما این که خود آدم چگونه پیدا شده، از جمع آیات به این نتیجه می رسیم که حضرت آدم علیه السلام بدون پدر و مادر، از عناصر خاکی و روحی الهی ایجاد شده است.بنابراین اگر هم شواهدی دال بر وجود موجوداتی شبیه به انسان در سال های بسیار دور پیدا شده است، منافاتی با این مسئله ندارد که انسان های فعلی از نسل آدم وحوا می باشند و آدم و حوا از نسل انسان ها یا شبه انسان های گذشته نمی باشند و در علم امروز هم چنین چیزی اثبات نشده است و تنها در حد یک فرضیه آن هم در نزد بعضی از زیست شناسان مطرح می باشد.
منبع:http://www.askquran.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت به قسمت احادیث

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان 1389ساعت 2:17  توسط محمدی فر  |